Tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Vergoeding zorgverzekering 2019

 1. Wat is tandheelkundige zorg?
 2. Vergoeding tandheelkundige zorg tot 18 jaar
 3. Vergoeding tandartsverzekering in 2019
 4. Wettelijke eigen bijdrage
 5. Geen eigen risico
 6. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is tandheelkundige zorg?

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit.

Heeft u een bijzondere aandoening aan de mond, kaak en/of het gebit (tand-kaak-mondstelsel) dan komt u in aanmerking voor bijzondere tandheelkunde.

2. Vergoeding tandheelkundige zorg tot 18 jaar

Vanuit de basisverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op de vergoeding van de kosten van:

 • bijzondere tandheelkundige zorg;
 • jaarlijkse tandartscontrole (meer controles op indicatie);
 • een incidenteel tandheelkundig consult;
 • tandsteen verwijderen;
 • twee fluoridebehandelingen per jaar (meer behandelingen op indicatie) ;
 • het aanbrengen van een beschermend laagje op de bovenkant van de kiezen (sealing);
 • behandeling van de steunweefsels van tanden en kiezen, zoals het tandvlees (parodontale hulp);
 • plaatselijke verdoving (anesthesie);
 • behandeling van de tandzenuw (endodontische hulp);
 • restauratie van gebitselementen met plastische materialen (vullingen);
 • behandeling van het kaakgewricht (gnathologische hulp);
 • uitneembare gebitsprothese (kunstgebit);
 • chirurgische tandheelkundige hulp, behalve het aanbrengen van tandheelkundige implantaten;
 • röntgenonderzoek, maar geen röntgenonderzoek voor orthodontische hulp;
 • Als u jonger bent dan 23 jaar, dan heeft u recht op tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als het de vervanging van een of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval. Hierbij geldt als voorwaarde dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat u 18 jaar bent geworden.

Voor een aantal vormen van tandheelkundige zorg heeft u vooraf toestemming van ons nodig. Raadpleeg de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor meer informatie.

3. Vergoeding tandartsverzekering in 2019

Met een tandartsverzekering heeft de verzekerde jonger dan 18 jaar recht op een vergoeding van tandheelkundige zorg tot het verzekerde bedrag voor verschillende onderdelen samen.

 

Tandartsverzekering Vergoeding 2019
TandExtra Voor consulten*: 100%. Voor overige zorg: 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
Compact 100% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar
TandPlus Voor consulten*: 100%. Voor overige zorg: 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
TandTop Voor consulten*: 100%. Voor overige zorg: 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk

 

De maximumvergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

 • algemene tandheelkundige zorg;
 • techniekkosten;
 • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
 • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
 • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

 

*Onder consulten verstaan wij de periodieke controle (C11) en het probleem gericht consult (C13).

Vergoeding algemene tandheelkundige zorg vanuit de tandartsverzekering

De verzekerde jonger dan 18 jaar krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen. Achter iedere behandeling staat een code, de zogenoemde prestatiecode. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze prestatiecodes opgesteld. De codes horen bij de behandelingen die zijn opgenomen in de prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverleners mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. De verzekerde heeft alleen recht op een vergoeding van de zorg met die prestatiecodes. Er bestaat geen recht op vergoeding vanuit de tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

 

Type behandeling Prestatiecode
Consultatie en diagnostiek alle C-codes
Maken en beoordelen foto’s alle X-codes
Preventieve mondzorg alle M-codes
Verdoving alle A-codes
Verdoving door middel van roesje alle B-codes
Vullingen alle V-codes
Wortelkanaalbehandelingen alle E-codes
Kronen en bruggen alle R-codes
Kaakgewrichtsbehandelingen alle G-codes
Chirurgie alle H-codes
Kunstgebitten alle P-codes
Tandvleesbehandelingen alle T-codes
Implantaten alle J-codes

Vergoeding techniekkosten

Techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. U heeft recht op vergoeding van (een deel van) de techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie. De maximale vergoeding van de techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie kunt u bekijken op de Lijst maximale vergoeding techniekkosten. De vergoeding waar recht op bestaat bedraagt 75% van de maximale techniekkosten tot het verzekerde bedrag per kalenderjaar conform de aanvullende polisvoorwaarden. Bij de aanvullende verzekering Compact is dit 100% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar.

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage kunstgebit

Met de tandartsverzekering heeft de verzekerden jonger dan 18 jaar recht op de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een volledig uitneembaar kunstgebit. Wordt deze prothese geplaatst op tandheelkundige implantaten? Dan wordt er tot maximaal € 275,- vergoed (voor de TandExtra maximaal € 250,-).

Vergoeding spoedeisende mondzorg in het buitenland

Met onze tandartsverzekering is er ook recht op vergoeding van spoedeisende mondzorg in het buitenland. De dekking is beperkt tot de behandelingen die staan op de lijst 'Spoedeisende mondzorg’ (pdf).

Wat wordt niet vergoed?

De kosten van het niet nakomen van een afspraak vergoeden wij niet.

4. Wettelijke eigen bijdrage

Voor verzekerden tot 18 jaar geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering.

5. Geen eigen risico

Verzekerden tot 18 jaar hebben geen eigen risico voor kosten van zorg uit de basisverzekering.

6. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij:

 • tandarts voor tandheelkundige zorg;
 • orthodontist voor orthodontie;
 • kaakchirurg voor implantologie.

Een mondhygiënist mag alleen de volgende zorg verlenen: preventieve mondzorg (alle M-codes), eenvoudige paradontale hulp (T11, T12, T22, T31 t/m T33, T41 t/m T43, T60, T61, T91 t/m T93, T96), plaatsing van eenvoudige vullingen (V30, V35, V40, V50, V71, V72, V82, V91, V92) en verdoving (A10 en A15).

 

Voor het opmeten, maken en plaatsen van een snurk- en slaapstoornisbeugel (MRA-beugel) kunt u terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een registratie in het register van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde.

 

Voor meer informatie over tandheelkundige zorg kunt u bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering