Tandheelkundige zorg vanaf 18 jaar | Tandarts

Vergoeding zorgverzekering 2020

 1. Wat is tandheelkundige zorg?
 2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?
 3. Soms verwijzing nodig voor tandheelkundige zorg
 4. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2020
 5. Vergoeding tandartsverzekering in 2020
 6. Wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?
 9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is tandheelkundige zorg?

Tandheelkundige zorg is het verzorgen en herstellen van uw gebit. Een tandarts, kaakchirurg, mondhygiënist of tandprotheticus kan tandheelkundige zorg verlenen.

In bepaalde situaties komt u in aanmerking voor vergoeding van bijzondere tandheelkunde.

2. Wanneer komt u voor vergoeding in aanmerking?

Welke vergoeding u krijgt, hangt voor een groot deel af van uw leeftijd. De basisverzekering maakt verschil tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij u over de vergoeding van tandheelkundige zorg aan verzekerden van 18 jaar en ouder. Bekijk ook de vergoeding van tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar.

Met een tandartsverzekering kunt u zich aanvullend verzekeren voor tandartskosten.

3. Soms verwijzing nodig voor tandheelkundige zorg

 • Voor tandheelkundige zorg vanuit de basisverzekering, uitgevoerd door een kaakchirurg, heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, tandarts of orthodontist.
 • Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten door een tandprotheticus heeft u een verwijzing nodig van een tandarts.
 • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts of orthodontist. De tandarts of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

4. Vergoeding vanuit de basisverzekering in 2020

Bent u 18 jaar of ouder? De basisverzekering vergoedt de kosten van:

 • chirurgische tandheelkundige zorg door een kaakchirurg en het daarbij horende röntgenonderzoek, met uitzondering van parodontale chirurgie en het aanbrengen van een tandheelkundig implantaat en ongecompliceerde extracties;
 • een uitneembare volledige prothese voor de boven- of onderkaak (kunstgebit), al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten. 
 • bijzondere tandheelkundige zorg.

Bent u jonger dan 18 jaar? Bekijk dan de vergoeding van tandheelkundige zorg voor verzekerden tot 18 jaar.

 

Jonger dan 23 jaar

Als u jonger bent dan 23 jaar en de zorg valt niet onder de bijzondere tandheelkundige zorg, dan heeft u recht op tandvervangende hulp met niet-plastische materialen en het aanbrengen van tandheelkundige implantaten, als het de vervanging van een of meer ontbrekende blijvende snij- of hoektanden betreft die niet zijn aangelegd, of omdat het ontbreken van die tand of die tanden het directe gevolg is van een ongeval. Hierbij geldt als voorwaarde dat de noodzaak van deze zorg is vastgesteld voordat u 18 jaar bent geworden.

5. Vergoeding tandartsverzekering in 2020

Met een tandartsverzekering heeft u recht op een vergoeding van tandheelkundige zorg tot het verzekerde bedrag voor verschillende onderdelen samen.

 

Tandartsverzekering Vergoeding
TandExtra 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal € 250,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
TandPlus 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal € 500,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk
TandTop 100% voor consulten*. Overige zorg: 75% tot maximaal € 1.000,- per kalenderjaar, voor de consulten en overige mondzorg gezamenlijk

 

De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

 • algemene tandheelkundige zorg;
 • techniekkosten;
 • wettelijke eigen bijdrage kunstgebit;
 • spoedeisende mondzorg in het buitenland;
 • orthodontie als u jonger bent dan 18 jaar.

*Onder consulten verstaan wij de periodieke controle (C11) en het probleem gericht consult (C13).

Vergoeding algemene tandheelkundige zorg

U krijgt een vergoeding van alle hieronder genoemde behandelingen. Achter iedere behandeling staat een code, de zogenoemde prestatiecode. De Nederlandse Zorgautoriteit heeft deze prestatiecodes opgesteld. De codes horen bij de behandelingen die zijn opgenomen in de prestatielijst van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Zorgverleners mogen deze behandelingen in rekening brengen als ze voldoen aan de bij de betreffende prestatie beschreven voorwaarden. U heeft alleen recht op een vergoeding van de zorg met die prestatiecodes. U heeft geen recht op vergoeding vanuit uw tandartsverzekering als de zorg valt onder de dekking van de basisverzekering. Dan worden de kosten volgens de voorwaarden van de basisverzekering vergoed.

 

Type behandeling Prestatiecode
Consultatie en diagnostiek alle C-codes
Maken en beoordelen foto’s alle X-codes
Preventieve mondzorg alle M-codes
Verdoving alle A-codes
Verdoving door middel van roesje alle B-codes
Vullingen alle V-codes
Wortelkanaalbehandelingen alle E-codes
Kronen en bruggen alle R-codes
Kaakgewrichtsbehandelingen alle G-codes
Chirurgie alle H-codes
Kunstgebitten alle P-codes
Tandvleesbehandelingen alle T-codes
Implantaten alle J-codes

Vergoeding techniekkosten

Techniekkosten zijn de kosten voor het (laten) maken van een werkstuk zoals een kroon, kunstgebit of beugel. U heeft recht op vergoeding van (een deel van) de techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie. De maximale vergoeding van de techniekkosten van de behandelingen algemene tandheelkundige zorg en orthodontie kunt u bekijken op de Lijst maximale vergoeding techniekkosten. De vergoeding waar u recht op heeft bedraagt 75% van de maximale techniekkosten tot het verzekerde bedrag per kalenderjaar conform uw aanvullende polisvoorwaarden. 

Vergoeding wettelijke eigen bijdrage kunstgebit

Met de tandartsverzekering heeft u recht op de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor een volledig uitneembaar kunstgebit. Wordt deze prothese geplaatst op tandheelkundige implantaten? Dan krijgt u tot maximaal € 275,- vergoed (voor de TandExtra maximaal € 250,-).

Vergoeding spoedeisende mondzorg in het buitenland

Met onze tandartsverzekering heeft u ook recht op vergoeding van spoedeisende mondzorg in het buitenland. De dekking is beperkt tot de behandelingen die staan op de lijst 'Spoedeisende mondzorg’ (pdf).

Wat wordt niet vergoed?

De kosten van het niet-nakomen van een afspraak vergoeden wij niet.

6. Wettelijke eigen bijdrage

Voor tandheelkundige zorg uit de basisverzekering kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Bent u 18 jaar of ouder, dan geldt een eigen bijdrage voor:

 • zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde als die zorg niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp;

 • een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak. U betaalt 25% van de kosten van de prothese.

 • een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak op tandheelkundige implantaten. U betaalt 10% van de kosten als het om een gebitsprothese voor de onderkaak gaat. Voor een prothese voor de bovenkaak betaalt u 8% van de kosten.

 • reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese. U betaalt 10% van de kosten zelf.

Heeft u een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak (al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten) nodig? Of moet uw kunstgebit gerepareerd worden of laat u de pasvorm verbeteren (rebasing)? En wilt u de exacte hoogte van de wettelijke eigen bijdrage weten? In dat geval willen wij u in eerste instantie verwijzen naar uw zorgaanbieder. Uw zorgaanbieder kan u precies vertellen wat de behandeling inhoudt, welke verrichtingcodes er voor uw behandeling van toepassing zijn en welke kosten dit met zich meebrengt. U kunt in het vergoedingsoverzicht gebitsprothesen per verrichtingcode nakijken op welke vergoeding u recht heeft en welke wettelijke eigen bijdrage van toepassing is.

Heeft u een tandartsverzekering, dan kunt u (een deel van) de wettelijke eigen bijdrage voor een kunstgebit vergoed krijgen.

7. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van tandheelkundige zorg uit de basisverzekering tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor tandheelkundige zorg terecht bij een tandarts (al dan niet verboden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde). Daarnaast kunt u voor bepaalde tandheelkundige zorg terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • een kaakchirurg voor chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard;
 • een orthodontist voor orthodontie;
 • een kaakchirurg voor implantologie;
 • een tandprotheticus voor het maken en plaatsen van een uitneembaar (volledig) kunstgebit. 

Een mondhygiënist mag alleen de volgende zorg verlenen: preventieve mondzorg (alle M-codes), eenvoudige paradontale hulp (T11, T12, T22, T31 t/m T33, T41 t/m T43, T60, T61, T91 t/m T93, T96), plaatsing van eenvoudige vullingen (V30, V35, V40, V50, V71, V72, V81, V82, V91, V92) en verdoving (A10 en A15).

 

Voor het opmeten, maken en plaatsen van een snurk- en slaapstoornisbeugel (MRA-beugel) kunt u terecht bij een tandarts of kaakchirurg met een registratie in het register van de Nederlandse Vereniging voor Tandheelkundige Slaapgeneeskunde.
 

Met onze zorgzoeker vindt u een zorgverlener bij u in de buurt. Meer informatie over tandheelkundige zorg krijgt u met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

9. Toestemming aanvragen

Voor de volgende behandelingen heeft u vooraf schriftelijk toestemming van ons nodig:

 • alle zorg die valt onder bijzondere tandheelkunde;
 • tandvervangende zorg met niet-plastische materialen als u jonger bent dan 23 jaar;

 • behandelingen onder narcose; 

 • osteotomie en gecombineerde behandeling orthodontie en osteotomie;

 • het maken en plaatsen van een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA; snurk- en slaapstoornisbeugel) en de diagnostiek en nazorg hiervoor door een kaakchirurg;

 • het plaatsen van een tandheelkundig implantaat;

 • chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard als daarvoor verblijf noodzakelijk is;

 • het maken, plaatsen, repareren of rebasen van een volledige tandheelkundige prothese voor de boven- of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten;

 • zorg door een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Bij uw aanvraag moet u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgaanbieder meesturen. Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.

Een aanvraag om toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering