Revalidatiezorg

Vergoeding zorgverzekering 2021

  1. Wat is revalidatiezorg?
  2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
  3. Verwijzing nodig voor revalidatiezorg
  4. Vergoeding revalidatiezorg in 2021
  5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
  6. Geen wettelijke eigen bijdrage
  7. Eigen risico
  8. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is revalidatiezorg?

Revalidatie is een ander woord voor werken aan herstel na een ongeval, ernstige ziekte of medische ingreep. Een team van verschillende deskundigen verleent de zorg. Zij doet dit onder leiding van een medisch specialist.

Let op: voor geriatrische revalidatiezorg geldt een andere vergoeding.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op vergoeding van revalidatiezorg als u de zorg nodig heeft om een handicap te voorkomen, te verminderen of te overwinnen. De handicap is een gevolg van stoornissen of beperkingen in het bewegingsvermogen of een aandoening van het centrale zenuwstelsel, wat leidt tot beperkingen in de communicatie, het verstandelijk vermogen of gedrag.

3. Verwijzing nodig voor revalidatiezorg

U heeft voor revalidatiezorg een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, sportarts, specialist ouderengeneeskunde of bedrijfsarts.

4. Vergoeding revalidatiezorg in 2021

In 2020 heeft u vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van revalidatiezorg.
 

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorg

 

Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor revalidatiezorg naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg (onder Medisch specialistische zorg). Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

 

Let op: Gaat u naar een ongecontracteerde zorgaanbieder? Dat moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. Bij de aanvraag moet u (een kopie van) een rapportage van de behandelend arts meesturen met de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit).

6. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor revalidatiezorg.

7. Eigen risico

Bent u ouder dan 18 jaar? De kosten van de revalidatiezorg tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

8. Bij wie kunt u terecht?

Een ziekenhuis en een revalidatiecentrum mogen de revalidatiezorg verlenen. De zorg moet worden verleend onder eindverantwoordelijkheid van een revalidatiearts (hoofdbehandelaar).


Met onze zorgzoeker vindt u een ziekenhuis of revalidatiecentrum bij u in de buurt. U kunt ook bellen met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering