Medisch- specialistische zorg

Medisch-specialistische zorg (algemeen) is geneeskundige zorg die medisch specialisten plegen te bieden. Een medisch specialist is bijvoorbeeld een internist, een gynaecoloog of een plastisch chirurg.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Medisch-specialistische zorg (algemeen) is geneeskundige zorg die medisch specialisten plegen te bieden. Een medisch specialist is bijvoorbeeld een internist, een gynaecoloog of een plastisch chirurg.

Vanuit de basisverzekering vallen de volgende zaken ook onder medisch-specialistische zorg:

 • hulpmiddelen die bij de behandeling horen;
 • geneesmiddelen die bij de behandeling horen;
 • voorwaardelijk toegelaten medisch specialistische zorg;
 • de in de verzekeringsvoorwaarden genoemde behandelingen plastische chirurgie;

De volgende behandelingen/zaken vallen niet onder medisch specialistische zorg (algemeen):

 • de vierde of volgende ivf-poging per te realiseren doorgaande zwangerschap. Een ivf-poging telt pas als poging als een follikelpunctie is geslaagd. Alleen pogingen die daarna zijn afgebroken, tellen mee voor het aantal pogingen. In dit verband is een doorgaande zwangerschap:
  • een zwangerschap van tenminste tien weken, gerekend vanaf het moment dat een follikelpunctie is geslaagd;
  • als sprake is van het terugplaatsen van ingevroren bewaarde embryo(‘s), een zwangerschap van tenminste negen weken en drie dagen, gerekend vanaf het moment van implantatie van de ingevroren bewaarde embryo(’s);
  • een spontaan ontstane zwangerschap van 12 weken na de datum van de laatste menstruatie.
   een ivf-poging na een doorgaande zwangerschap telt als nieuwe, eerste poging, ook als die zwangerschap voortijdig is afgebroken;
 • de eerste en tweede ivf-poging, als u jonger bent dan 38 jaar en er meer dan één embryo wordt teruggeplaatst;
 • vruchtbaarheidsgerelateerde zorg, als u een vrouw van 43 jaar of ouder bent. Als het om een ivf-poging gaat die is gestart voordat u 43 jaar werd, heeft u recht op de afronding van die poging;
 • behandeling van verlamde of verslapte bovenoogleden, behalve als de aandoening uw gezichtsveld ernstig beperkt, aangeboren is of als deze een gevolg is van een bij de geboorte aanwezige chronische aandoening;
 • liposuctie van de buik;
 • een behandeling van plastisch-chirurgische aard die strekt tot borstconstructie of vervanging van een borstprothese, behalve bij een gehele of gedeeltelijke borstamputatie of bij agenesie of aplasie van de borst bij vrouwen en de daarmee vergelijkbare situatie bij een vastgestelde transseksualiteit;
 • het operatief verwijderen van een borstprothese zonder medische noodzaak;
 • behandelingen tegen snurken met uvuloplastiek;
 • behandelingen gericht op de sterilisatie of het ongedaan maken van de sterilisatie van de verzekerde (zowel man als vrouw);
 • behandelingen gericht op de besnijdenis van mannelijke verzekerden (circumcisie), behalve als er een medische indicatie is;
 • een buikwandcorrectie (abdominoplastiek), tenzij sprake is van een verminking of ernstige functiebeperking;
 • behandeling van asymmetrische afplatting van het achterhoofd (plagiocefalie) en afplatting centraal op het achterhoofd (brachycefalie) van jonge kinderen met een redressiehelm zonder dat sprake is van vroegtijdig sluiten van de schedelnaden (craniosynostose);
 • de geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 0 van de Regeling zorgverzekering, onder de in dat artikel opgenomen voorwaarden. Het aantal geneesmiddelen en de voorwaarden kunnen tussentijds wijzigen. Lees online de meest actuele voorwaarden;
 • uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij de behandeling van diabetes voor het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel, met inbegrip van de ketonen teststrips en insulinepompen;
 • laboratoriumonderzoek op verzoek van een alternatieve zorgaanbieder.

Lees de verzekeringsvoorwaarden voor verdere informatie.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor medisch-specialistische zorg

Voor medisch-specialistische zorg heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, klinisch technoloog, arts-assistent, verloskundige, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding, SEH-arts, physician assistent, verpleegkundig specialist, sportarts, klinisch fysicus audioloog, bedrijfsarts, tandarts, kaakchirurg, optometrist, orthoptist of triage-audicien. Bij spoedeisende zorg geldt deze voorwaarde niet. De verwijzing is 12 maanden geldig vanaf de datum van uitgifte.

Vergoeding vanuit de basisverzekering

De basisverzekering vergoedt de kosten van behandeling en verblijf in een ziekenhuis of in een zelfstandig behandelcentrum. Bekijk de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor een volledig overzicht van de vergoedingen vanuit de basisverzekering.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverleners

Er geldt een maximumvergoeding voor medisch-specialistische zorg door een niet-gecontracteerde zorgverlener. Gaat u naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt, dan vergoeden wij maximaal de tarieven volgens de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg.

Vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen

Niet alle medisch-specialistische zorgbehandelingen vallen onder de dekking van de basisverzekering. Voor de volgende behandelingen geldt een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering Top:

Kies hierboven een behandeling voor meer informatie over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Zoek een zorgverlener via de Lijst gecontracteerde zorgaanbieders medisch-specialistische zorg (PDF).

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor medisch specialistische zorg.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van medisch specialistische zorg uit de basisverzekering tellen mee voor uw verplicht eigen risico en eventueel vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor medisch specialistische zorg terecht bij een ziekenhuis, een medisch specialist of kaakchirurg die buiten een ziekenhuis werkt en een zelfstandig behandelcentrum (ZBC). Voor medisch specialistische zorg uit de basisverzekering kunt u bij ziekenhuizen terecht. Wilt u zich in een specifiek ZBC of door een zelfstandig gevestigde medisch specialist laten behandelen? Neem dan vooraf contact met ons op. U weet dan zeker of wij een contract hebben met de ZBC of specialist van uw voorkeur.

Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van behandelingen die voorkomen op de Lijst met vooraf aan te vragen verrichtingen (PDF) en de Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie (PDF) heeft u vooraf schriftelijke toestemming nodig. Bij de aanvraag voor de zorg stuurt u een rapportage van de behandelend arts mee waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek, het voorgestelde behandelplan (zorgactiviteit) en, indien van toepassing, toepasselijke foto’s zijn opgenomen.

Als wij toestemming geven, dan geldt de toestemming voor één jaar, gerekend vanaf de datum waarop wij de schriftelijke toestemming hebben afgegeven. De toestemming kan korter of langer gelden, als wij dat uitdrukkelijk bij het afgeven van de toestemming hebben vermeld. 

Stuurt uw zorgaanbieder de aanvraag namens u, dan willen wij graag weten dat u daarmee akkoord bent. Dat kan door uw handtekening op de aanvraag te zetten.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.