Logopedie

Logopedie omvat zorg die logopedisten plegen te bieden. Logopedie richt zich op het behandelen of verhelpen van problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Logopedie omvat zorg die logopedisten plegen te bieden. Logopedie richt zich op het behandelen of verhelpen van problemen op het gebied van taal, spraak, stem, gehoor en slikken.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U komt voor een vergoeding van logopedie in aanmerking als:

 • de zorg een geneeskundig doel heeft, en
 • van de behandeling herstel of verbetering van de spraakfunctie of het spraakvermogen kan worden verwacht

Onder de zorg valt ook stottertherapie en voorwaardelijk toegelaten logopedie als bedoeld op de pagina Voorwaardelijk toegelaten zorg.

Onder de zorg valt niet:

 • de behandeling van een achterstand in de taalontwikkeling door een dialect of het spreken van een andere taal;
 • de behandeling van een taalachterstand in de Nederlandse en/of een vreemde taal, in het geval van meertaligheid;
 • de behandeling van dyslexie.

Verwijzing nodig bij niet-gecontracteerde zorgverlener

U heeft een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP) voor behandeling door een niet-gecontracteerde aanbieder. Deze verwijzing stuurt u mee als u de factuur bij ons indient. U hoeft geen verwijzing te hebben wanneer de zorgverlener gecontracteerd is en de cursus 'Directe Toegankelijkheid' met goed gevolg heeft afgerond.

Vergoeding logopedie

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van logopedie:

Basispolis
100%, na verwijzing huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen
Start
Geen
Extra
Geen
Plus
Geen
Top
Geen

Maximumtarieven bij niet-gecontracteerde zorgverleners

Gaat u voor logopedie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor logopedie.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten van logopedie mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

 • Preverbale logopedie: een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Preverbale logopedie van de NVLF.
 • Afasie-therapie: een logopedist die is ingeschreven in het register Afasie van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma PDMT (Praten Doe je Met z'n Tweeën): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma PDMT van de NVLF.
 • Het Hanen-ouderprogramma MDW (Meer Dan Woorden): een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma MDW van de NVLF;
 • Individuele stottertherapie: een logopedist of een stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister Stotteren van de NVLF.
 • Integrale zorg stotteren: een logopedist of stottertherapeut die is ingeschreven in het deelregister integrale zorg stotteren van de NVLF.
 • Logopedie voor de ziekte van Parkinson: een logopedist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Deze aansluiting is niet verplicht als de zorg al is gestart voor 1 januari 2018.
 • Overige logopedie: een logopedist.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.