Hulpmiddelenzorg

Onder hulpmiddelenzorg vallen de functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen die staan in het Reglement Hulpmiddelen. In dit reglement staat ook de omvang van de zorg en of u een hulpmiddel in bruikleen of eigendom krijgt.
Been wordt nagelopen bij de fysiotherapeut
Been wordt nagelopen bij de fysiotherapeut
Onder hulpmiddelenzorg vallen de functionerende hulpmiddelen en verbandmiddelen die staan in het Reglement Hulpmiddelen. In dit reglement staat ook de omvang van de zorg en of u een hulpmiddel in bruikleen of eigendom krijgt.

Hulpmiddelen en verbandmiddelen kunt u nodig hebben voor de behandeling van een aandoening of ze helpen u bij een beperking.

Onder hulpmiddelenzorg valt niet:

  • Hulpmiddelen en verbandmiddelen die u krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling in verband met de opname of die behandeling. Bijvoorbeeld bij opname in een ziekenhuis. Deze hulpmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg. In geval van ziekenhuisverplaatste zorg in de thuissituatie vallen de hulpmiddelen en de noodzakelijke toebehoren (behorend bij de hoofdunit) ook onder de medisch specialistische zorg. In deze situatie vallen de verbandmiddelen wel onder de hulpmiddelenzorg.
  • Hulpmiddelen en verbandmiddelen waarop u recht heeft op de grond van de Wet Langdurige Zorg (Wlz), de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet inkomen naar arbeidsvermogen (Wia) en de Wet op de leerlinggebonden financiering (het ‘rugzakje’).
  • De kosten van normaal gebruik van hulpmiddelen, zoals energieverbruik en batterijen, behalve als dit in de verzekeringsvoorwaarden anders is bepaald. 

Vergoedingen 2022

Voorschrift nodig voor hulpmiddelenzorg

U heeft voor hulpmiddelenzorg een voorschrift nodig. In het Reglement Hulpmiddelen (PDF) staat per categorie hulpmiddelen welke zorgaanbieder het voorschrift mag afgeven.

In het Reglement Hulpmiddelen staat ook in welke gevallen u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig heeft. Daarnaast leest u in het reglement de voorwaarden voor uw aanvraag.

Vergoeding hulpmiddelenzorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op hulpmiddelen en verbandmiddelen (zorg in natura) die staan in het Reglement Hulpmiddelen. Afhankelijk van uw aanvullende verzekering, heeft u ook recht op vergoeding van hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekering.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering Hulpmiddelen en verbandmiddelen uit het Reglement Hulpmiddelen (PDF)*

Voor hulpmiddelenzorg door niet-gecontracteerde leveranciers kan een lagere vergoeding gelden.

Voor bepaalde hulpmiddelen geldt een eigen bijdrage.
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal €100,- per kalenderjaar**
Plus maximaal €200,- per kalenderjaar**
Top maximaal €300,- per kalenderjaar**

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de basisverzekering

*U heeft recht op de hulpmiddelen en verbandmiddelen die staan in het Reglement Hulpmiddelen (PDF). In het reglement staat ook of u de middelen in eigendom of in bruikleen krijgt. Ook verdere voorwaarden voor het recht op hulpmiddelenzorg leest u in het reglement.

Vergoeding hulpmiddelen vanuit de aanvullende verzekeringen

**Vanuit de aanvullende verzekeringen Extra, Plus en Top bieden wij een dekking tot een maximum bedrag per jaar. De vergoeding geldt voor de volgende onderdelen samen:

Heupprotectoren

U heeft recht op vergoeding van heupprotectoren. Voorwaarde is dat u een voorschrift van een arts heeft. Bij het declareren van de rekening stuurt u een kopie van het voorschrift mee.

Wettelijke eigen bedrage hoorapparaten en (tinnitus) maskeerders

U heeft recht op vergoeding van kosten van de wettelijke eigen bijdrage van hoorapparaten en (tinnitus) maskeerders.

Plaswekker

U heeft recht op vergoeding van aanschaf of huur van een plaswekker. Voorwaarde is dat u een voorschrift van een arts heeft. Bij het declareren van de rekening stuurt u een kopie van het voorschrift mee.

Pruiken

U heeft recht op vergoeding van kosten van een pruik die voor uw rekening blijven na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering.

Maximumvergoeding niet-gecontracteerde leverancier

Is de hulpmiddelenzorg op tijd beschikbaar bij een gecontracteerde leverancier, maar maakt u toch gebruik van een niet-gecontracteerde leverancier? Wij hanteren dan een maximumvergoeding. De niet-gecontracteerde leverancier moet voldoen aan de voorwaarden die zijn gesteld in het Reglement Hulpmiddelen (PDF).

Een hulpmiddel of verbandmiddel dat wij normaal gesproken in eigendom verstrekken vergoeden wij tot maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken als u de zorg van een gecontracteerde zorgaanbieder had gekregen. In dat geval vergoeden wij ook maximaal 80% van de eventuele reparatiekosten van het hulpmiddel.

De kosten van een hulpmiddel dat wij normaal gesproken in bruikleen verstrekken, vergoeden wij per kalenderjaar. Wij vergoeden dan maximaal 80% van de kosten die wij zouden maken voor het in bruikleen verstrekken van die zorg in dat kalenderjaar. Hiervoor verrekenen wij het aantal dagen dat u in dat kalenderjaar recht heeft op die hulpmiddelenzorg met het aantal dagen dat u het hulpmiddel daadwerkelijk tot uw beschikking heeft.

Wettelijke eigen bijdrage

Voor hulpmiddelen en verbandmiddelen kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Dit staat in het Reglement hulpmiddelen (PDF).

Voor sommige hulpmiddelen geldt een wettelijke maximale vergoeding. Onder de wettelijke eigen bijdrage vallen ook de kosten die uitkomen boven die wettelijke maximale vergoeding. Deze kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Afhankelijk van uw aanvullende verzekering krijgt u een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage (hoorapparaten) of een vergoeding van de eigen bijdrage die overblijft na de wettelijke maximale vergoeding vanuit de basisverzekering (pruiken).

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten voor hulpmiddelenzorg uit de basisverzekering tellen in 2022 mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Het eigen risico geldt niet voor hulpmiddelen die u in bruikleen krijgt, behalve de verbruiksartikelen of gebruikskosten die bij de hulpmiddelen horen.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.