Basis ggz

De basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek, zoals klinisch psychologen die plegen te bieden.

Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel

De basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek, zoals klinisch psychologen die plegen te bieden.

Een psychiater kan geen regiebehandelaar zijn in de basis ggz. De basis ggz kent de volgende zorgtrajecten (de basiszorg ggz-profielen):

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch

Ieder zorgtraject kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, groepssessies of internetbehandeling, effectmetingen, verslaglegging en consultatie.

Onder de basis ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering
 • hulp bij werk- en relatieproblemen
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik
 • zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar

Bekijk welke behandelingen (PDF) voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Op verzoek sturen wij u een overzicht toe.

Maximum aantal zorgtrajecten

Zolang er geen nadere regelgeving of veldafspraak over het aantal zorgtrajecten in een jaar is vastgesteld, geldt het volgende. U heeft recht op één traject per jaar (365 dagen) per zorgaanbieder. Als u verschillende zorgvragen heeft, behandelt uw zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. Uw zorgaanbieder kan het zorgtraject tussentijds aanpassen aan de hand van de zwaarte van uw zorgvraag. In geval van terugval of herhaling van klachten binnen een jaar na het laatste geleverde consult opent uw zorgaanbieder het zorgtraject weer.

Zorgprestatiemodel 2022

Per 2022 gaat de ggz over op een nieuwe bekostiging: het Zorgprestatiemodel. Het Zorgprestatiemodel is een bekostiging met eenvoudige regels en duidelijke nota’s. Met eerlijke vergoedingen voor gepaste zorg. En met niet meer administratie dan nodig is. We hebben alle veelgestelde vragen en antwoorden over het Zorgprestatiemodel 2022 voor u op een rijtje gezet.

Vergoedingen 2022

Verwijzing nodig voor basis ggz

Voor basis ggz heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling
 • na het verstrijken van 365 dagen nadat de zorg is gestart, behalve in geval van het zorgtraject Generalistische Basis GGZ Chronisch
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Uw verwijzer bepaalt dit

De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ
 • als de zorg een directe voortzetting is van:
  • zorg aan u vanuit een justitieel traject
  • zorg aan u door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen van de Wlz-indicatie
  • zorg aan u vanuit de Jeugdwet
  • gespecialiseerde ggz voor dezelfde zorgvraag
 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden

De geldigheidsduur van de verwijzing is 9 maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat u zich heeft aangemeld bij een in deze verzekeringsvoorwaarden aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.

Vergoeding vanuit de zorgverzekering

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van basis ggz.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering
100% na verwijzing van bijv. een huisarts/medisch specialist 
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start Geen
Extra Geen
Plus Geen
Top Geen 

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de basis ggz.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als regiebehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog
 • een klinisch psycholoog
 • een klinisch neuropsycholoog
 • een psychotherapeut
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz
 • een verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz

 

Overgangsregeling

Als u in het jaar 2022 18 jaar wordt en u ontvangt op dat moment zorg van een regiebehandelaar met een postmasterregistratie in het register van Stichting kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) of BIG register (doorgaans een orthopedagoog of een zorgaanbieder die als kinder- en jeugdpsycholoog NIP is ingeschreven in het verenigingsregister van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP)), dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, te rekenen met ingang van de dag na die waarop u 18 jaar bent geworden. De voortzetting van de behandeling moet zijn gericht op afsluiting of overdracht.

Kwaliteitsstatuut

De zorgaanbieder moet beschikken over een geldig kwaliteitsstatuut, op basis van het kwaliteitsstatuut dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden en meetinstrumenten van Zorginstituut Nederland en moet het kwaliteitsstatuut naleven.

Met gecontracteerde zorgaanbieders maken wij afspraken over kwaliteit en inzet van de regiebehandelaar. In geval van niet-gecontracteerde zorg controleren wij bij het indienen van de nota onder meer of de inzet van de regiebehandelaar geleverd is conform het geldende kwaliteitsstatuut. Indien nodig, vragen wij aanvullende informatie op. Mede op basis van die informatie besluiten wij over de vergoeding van kosten van de zorg.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.