Basis ggz

Vergoeding Salland zorgverzekering 2020

 1. Wat is basis ggz?
 2. Verwijzing nodig voor psychologische zorg
 3. Vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2020
 4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder
 5. Wettelijke eigen bijdrage
 6. Eigen risico
 7. Bij wie kunt u terecht?

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat is basis ggz?

De basis ggz omvat diagnostiek en behandeling van lichte tot matige, niet-complexe psychische problemen of stabiele chronische problematiek, zoals klinisch psychologen die plegen te bieden. Een psychiater kan geen regiebehandelaar zijn in de basis ggz. De basis ggz kent de volgende onderverdeling:

 • Generalistische basis ggz - kort
 • Generalistische basis ggz - middel
 • Generalistische basis ggz - intensief
 • Generalistische basis ggz - chronisch
 • Onvolledig behandeltraject

Ieder traject kan bestaan uit verschillende onderdelen, zoals: intake, diagnostiek, behandeling door individuele gesprekken, groepssessies of internetbehandeling, effectmetingen, verslaglegging en consultatie.

 

Onder de basis ggz valt niet:

 • behandeling van aanpassingsstoornissen na een ingrijpende gebeurtenis of verandering;
 • hulp bij werk- en relatieproblemen;
 • geïndiceerde preventie bij depressie, paniek- en angststoornissen en problematisch alcoholgebruik;

 • zorg in verband met een psychiatrische stoornis of beperking wanneer de verzekerde jonger is dan 18 jaar.

Bekijk welke behandelingen voldoen aan de stand van de wetenschap en praktijk. Op verzoek sturen wij u een overzicht toe.

2. Verwijzing nodig voor basis ggz

Voor basis ggz heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. Deze voorwaarde geldt niet als er sprake is van:

 • onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
 • vervolgbehandeling die aansluit op onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kon worden uitgesteld;
 • behandeling die aansluit op zorg vanuit een justitieel traject;
 • doorverwijzing voor dezelfde problematiek vanuit de gespecialiseerde ggz naar de basis ggz;
 • vervolgbehandeling voor dezelfde problematiek, door een ‘Generalistische Basis GGZ Chronisch’ bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als u 18 jaar bent geworden, doorbehandeling bij dezelfde zorgaanbieder;
 • als u 18 jaar bent geworden, doorbehandeling door een regiebehandelaar voor volwassenen na overdracht door een orthopedagoog of kinder- en jeugdpsycholoog NIP;
 • behandeling langer dan een half jaar.

3. Vergoeding vanuit de zorgverzekering in 2020

Vanuit de basisverzekering heeft u in 2020 recht op vergoeding van basis ggz.

 

Zorgverzekering Vergoeding 
Basisverzekering 100% bij gecontracteerde zorgaanbieders

 

Aanvullende verzekeringen Vergoeding 
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

4. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Gaat u naar een zorgaanbieder met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

5. Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor de basis ggz.

6. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder, dan tellen de kosten mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

7. Bij wie kunt u terecht?

De volgende zorgaanbieders mogen als regiebehandelaar de basis ggz verlenen:

 • een gezondheidszorgpsycholoog;
 • een klinisch psycholoog;
 • een klinisch neuropsycholoog;
 • een psychotherapeut;
 • een specialist ouderengeneeskunde, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verslavingsarts, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een klinisch geriater, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;
 • een verpleegkundig specialist ggz, werkzaam in een instelling voor het verlenen van basis ggz;.

Daarbij geldt als voorwaarde dat de zorgaanbieder beschikt over een kwaliteitsstatuut, dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland.

Overgangsregeling

Als u 18 wordt in 2020 en u ontvangt op dat moment zorg van een orthopedagoog of een kinder- en jeugdpsycholoog NIP, dan mogen deze zorgaanbieders de zorg als regiebehandelaar blijven verlenen voor de duur van maximaal 365 dagen, vanaf de dag waarop u 18 bent geworden.

 

Met onze zorgzoeker vindt u een gecontracteerde zorgaanbieder bij u in de buurt. U kunt ook bellen met de Salland Zorgadvieslijn: (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

 

< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering