Geneesmiddelen

Geneesmiddelen helpen bij genezing of kunnen een ziekte of aandoening voorkomen of verminderen. Een ander woord voor geneesmiddelen is medicijnen. U kunt geneesmiddelen vaak alleen op recept van een arts of medisch specialist krijgen.
Vrouw eet een appel
Vrouw eet een appel
Geneesmiddelen helpen bij genezing of kunnen een ziekte of aandoening voorkomen of verminderen. Een ander woord voor geneesmiddelen is medicijnen. U kunt geneesmiddelen vaak alleen op recept van een arts of medisch specialist krijgen.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor geneesmiddelen in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de volgende geregistreerde geneesmiddelen en voor zover deze door ons zijn aangewezen:

 • de geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 1 (maar niet in bijlage 2) van de Regeling Zorgverzekering;
 • de geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering. Deze bijlage bevat per geneesmiddel extra voorwaarden voor de levering van het geneesmiddel. U heeft alleen recht op de vergoeding van kosten van deze geneesmiddelen als is voldaan aan de voorwaarden die voor het betreffende geneesmiddel zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering;

In het Reglement Farmacie 2022 (PDF) is opgenomen welke geregistreerde geneesmiddelen door ons zijn aangewezen. Voor de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage van anticonceptiemiddelen geldt een afzonderlijke regeling.

Voorkeursbeleid

Binnen een aantal groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen hebben wij een voorkeursgeneesmiddel aangewezen. Heeft u recht op een voorkeursgeneesmiddel? Dan heeft u geen recht op een ander geneesmiddel, tenzij er sprake is van een 'medische noodzaak' of een 'logistieke noodzaak'.

Medische noodzaak

Er is sprake van een medische noodzaak als het medisch gezien onverantwoord is dat u het voorkeursgeneesmiddel gebruikt. Uw voorschrijver mag alleen medische noodzaak op het recept vermelden als de voorschrijver die noodzaak kan onderbouwen. De apotheek bekijkt of er sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel stemmen de apotheker en de voorschrijver de medische noodzaak af.

Is sprake van een medische noodzaak? Dan krijgt u niet het voorkeursgeneesmiddel. In dat geval kiest uw apotheek op basis van de voorgeschreven werkzame stof en de toelichting van de voorschrijver een ander geneesmiddel met de laagste prijs. Voordat u het geneesmiddel van uw keuze krijgt, moet u tenminste twee goedkopere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof geprobeerd hebben. Die geneesmiddelen moeten dan wel beschikbaar en medisch aanvaardbaar voor u zijn.

Logistieke noodzaak

Er is een logistieke noodzaak als het voorkeursgeneesmiddel langere tijd niet verkrijgbaar is in Nederland en er in de tussentijd geen ander voorkeursgeneesmiddel is aangewezen.

Is er sprake van logistieke noodzaak? Dan kiest uw apotheek op basis van de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij, welk ander geneesmiddel u krijgt.

De lijst met voorkeursgeneesmiddelen maakt onderdeel uit van het Reglement Farmacie (PDF). Wij kunnen de lijst met voorkeursgeneesmiddelen op elk moment wijzigen. Wijzigingen maken wij bekend op de pagina over het voorkeursbeleid. Hier kunt u ook meer lezen over het voorkeursbeleid.

Voor de andere aangewezen geneesmiddelen heeft u recht op het geneesmiddel volgens het beleid van de zogenoemde Laagste Prijs Garantie. In het Reglement Farmacie is opgenomen welke voorwaarden voor dat beleid gelden. Geeft uw voorschrijver door de aantekening ‘medische noodzaak’ op het recept aan dat het volgens dat beleid aangewezen geneesmiddel medisch niet verantwoord is? Dan controleert de apotheek of sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel stemmen de apotheek en de voorschrijver de medische noodzaak af. Kunnen de voorschrijver en de apotheek niet tot overeenstemming komen? Dan gaat het standpunt van de apotheker voor, tenzij wij anders beslissen. Heeft u recht op een ander geregistreerd geneesmiddel? Dan kiest uw apotheek op basis van de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij welk ander geneesmiddel u krijgt.

De volgende niet-geregistreerde geneesmiddelen, als sprake is van rationele farmacotherapie

 • apotheekbereidingen, tenzij sprake is van:
  • apotheekbereidingen die (bijna) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet is opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering, met uitzondering van apotheekbereidingen die:
   • (bijna) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd UR-geneesmiddelen waarover blijkens bijlage 1 en 3 bij deze regeling geen besluit over de aanwijzing, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit zorgverzekering, is genomen;
   • (bijna) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd UR-geneesmiddel dat is opgenomen in bijlage 3, onderdeel A, van de Regeling zorgverzekering, mits aan daarbij vermelde criteria is voldaan;
  • geneesmiddelen die, na vooraf verkregen toestemming door het Staatstoezicht op de volksgezondheid, en overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels worden afgeleverd naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts, die onder zijn toezicht bestemd zijn voor gebruik door u, als:
   • deze geneesmiddelen in Nederland zijn bereid door een fabrikant met een vergunning voor het bereiden van geneesmiddelen op grond van de Geneesmiddelenwet en zijn bereid volgens de specificaties van die arts; of
   • deze geneesmiddelen in de handel zijn in een ander EU-land of in een derde land en binnen het grondgebied van Nederland worden gebracht, als u aan een ziekte lijdt die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners;
   • deze geneesmiddelen in de handel zijn in een ander EU-land of in een derde land en binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, als vervangend geneesmiddel vanwege een geneesmiddelentekort;
  • geneesmiddelen waarvoor door het College ter beoordeling van geneesmiddelen om volksgezondheidsredenen een handelsvergunning is verleend als die geneesmiddelen niet in Nederland zijn de handel zijn, maar wel in een ander EU-land, als vervangend geneesmiddel vanwege een geneesmiddelentekort.
 • dieetpreparaten als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering.

 • De volgende zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers:

  • laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen om de maag leeg te maken en kunsttranen als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. U heeft alleen recht op deze zelfzorggeneesmiddelen als is voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering;
  • maagzuurremmers als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. U heeft alleen recht op deze maagzuurremmers als is voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Onder de geneesmiddelenzorg valt ook het advies en de begeleiding door degene die de geneesmiddelen en preparaten verstrekt.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor verdere informatie over de precieze dekking van geneesmiddelenzorg vanuit de basisverzekering. 

Geneesmiddelen die wij niet vergoeden

Vanuit de basisverzekering heeft u geen recht op vergoeding van:

 • geneesmiddelen om het krijgen van een ziekte tijdens reizen te voorkomen;
 • geneesmiddelen voor onderzoek;
 • geneesmiddelen die (bijna) gelijk zijn aan een geregistreerd geneesmiddel, maar niet voorkomen in bijlage 1 van de Regeling Zorgverzekering;
 • geneesmiddelen waarmee nog klinische proeven worden gedaan en die beschikbaar worden gesteld voor gebruik in schrijnende gevallen;
 • geneesmiddelen die u krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling. De geneesmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg.

Recept nodig voor geneesmiddelen

U heeft voor geneesmiddelen een recept nodig. Voor de meeste geneesmiddelen geldt dat een arts (waaronder ook een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, sportarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en SEH-arts), een orthodontist, een tandarts, een verloskundige of een physician assistant het recept mogen afgeven. Hierbij geldt de voorwaarde dat het recept verband houdt met de zorg die de voorschrijver pleegt te bieden.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% vergoeding* bij gecontracteerde zorg, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage

Per terhandstelling vergoeden wij de kosten van de geneesmiddelen voor een periode van:

 • maximaal 12 maanden voor de anticonceptiepil (orale anticonceptiva);
 • minimaal 3 maanden en maximaal 12 maanden, als u een chronische aandoening heeft en u het geneesmiddel al minimaal 6 maanden gebruikt, nadat u goed ben ingesteld op dat geneesmiddel. In afwijking hiervan geldt voor de terhandstelling van benzodiazepinen, hypnotica en anxiolytica een periode van maximaal 1 maand. De zorgaanbieder die het voorschrift afgeeft, bepaalt of sprake is van een chronische aandoening;
 • maximaal 1 kuur of 1 maand voor antibiotica of chemotherapie om acute aandoeningen te bestrijden;
 • maximaal 15 dagen of de kleinste afleververpakking voor een geneesmiddel dat nieuw voor u is;
 • maximaal 1 maand in alle andere gevallen.

De vergoeding geldt voor de geneesmiddelen en de wettelijke eigen bijdrage samen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor geneesmiddelen naar een apotheek of zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is ingedeeld in een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen, als de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet. Er geldt ook een wettelijke eigen bijdrage als een geneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt. In de Regeling Zorgverzekering staat hoe de eigen bijdrage wordt berekend. 

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van de geneesmiddelen tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. De volgende zorg valt niet onder het eigen risico:

 • Anticonceptiva als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling Zorgverzekering;
 • De terhandstelling van deze anticonceptiva;
 • Medicatiebeoordeling, zoals het staat omschreven in de Lijst aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico 2022;
 • De kosten van voorkeursgeneesmiddelen. De terhandstelling hiervan, het begeleidingsgesprek en een inhalatie-instructie vallen wel onder het eigen risico.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.