Geneesmiddelen

Vergoeding zorgverzekering 2018

 1. Wat zijn geneesmiddelen?
 2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?
 3. Recept nodig voor geneesmiddelen
 4. Vergoeding geneesmiddelen in 2018
 5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener
 6. Wettelijke eigen bijdrage
 7. Eigen risico
 8. Bij wie kunt u terecht?
 9. Toestemming aanvragen

Let op: de informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (pdf).

1. Wat zijn geneesmiddelen?

Geneesmiddelen helpen bij genezing of kunnen een ziekte of aandoening voorkomen of verminderen. Een ander woord voor geneesmiddelen is medicijnen. U kunt geneesmiddelen vaak alleen op recept van een arts of medisch specialist krijgen.

2. Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van:

In het Reglement Farmacie is opgenomen welke geregistreerde geneesmiddelen door ons zijn aangewezen en welke voorwaarden hiervoor gelden. Salland hanteert op een aantal productcategorieën van onderling vervangbare geneesmiddelen een margebeleid. Voor een aantal aangewezen productcategorieën geldt een maximale vergoedingslimiet op basis van de laagste prijs plus 3%. Dit kunt u raadplegen in de lijst met actuele productcategorieën 2018.

 

 • De volgende niet-geregistreerde geneesmiddelen;
  • geneesmiddelen die door of in opdracht van de apotheker in zijn eigen apotheek op kleine schaal zijn bereid;
  • geneesmiddelen die in de handel worden gebracht naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts. Meer informatie hieronder staat in onze voorwaarden.
 • Dieetpreparaten als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (op overheid.nl).

 

Onder de geneesmiddelenzorg valt ook het advies en de begeleiding door degene die de geneesmiddelen en preparaten verstrekt.


Lees de verzekeringsvoorwaarden (pdf) voor verdere informatie over de precieze dekking van geneesmiddelenzorg vanuit de basisverzekering.

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heeft u recht op vergoeding van:

 • Wettelijke eigen bijdrage;
  U heeft recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage van geneesmiddelenzorg als u de geneesmiddelen minimaal drie maanden achter elkaar nodig heeft. Voor de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage voor anticonceptiemiddelen gelden afzonderlijke voorwaarden.
 • Maagzuurremmers;
  U heeft recht op vergoeding van maagzuurremmers en combinatiepreparaten met een maagzuurremmer die staan vermeld in de Z-index*.
 • Overige geregistreerde geneesmiddelen.
  U heeft recht op vergoeding van overige geregistreerde geneesmiddelen, als:
  • u de geneesmiddelen minimaal drie maanden achter elkaar nodig heeft, en;
  • er geen geschikt alternatief geneesmiddel is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, en;
  • het geneesmiddel geen zelfzorggeneesmiddel of alternatief geneesmiddel is, en;
  • als volgens het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor Zorgverzekeringen het gaat om een indicatie die past bij de aandoening waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven.

*) Op de website www.cbg-meb.nl, onder het kopje ‘geneesmiddeleninformatiebank voor mensen’ ziet u of een maagzuurremmer in de Z-index is opgenomen.

Geneesmiddelen die wij niet vergoeden

Vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u geen recht op vergoeding van:

 • geneesmiddelen om het krijgen van een ziekte tijdens reizen te voorkomen;
 • geneesmiddelen voor onderzoek;
 • geneesmiddelen die (bijna) gelijk zijn aan een geregistreerd geneesmiddel, maar niet voorkomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering;
 • geneesmiddelen waarmee nog klinische proeven worden gedaan en die beschikbaar worden gesteld voor gebruik in schrijnende gevallen;
 • geneesmiddelen die u krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling. De geneesmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg.

3. Recept nodig voor geneesmiddelen

U heeft voor geneesmiddelen een recept nodig. Voor de meeste geneesmiddelen geldt dat een huisarts, een medisch specialist, een orthodontist, een tandarts, een verloskundige, sportarts, een arts verstandelijk gehandicapten, een specialist ouderengeneeskunde, een verpleegkundig specialist, een SEH-arts of een physician assistent het recept mogen afgeven. Hierbij geldt de voorwaarde dat het recept verband houdt met de zorg die de voorschrijver pleegt te bieden.

 

Voor dieetpreparaten moet u naast het voorschrift, de artsenverklaring en de apotheekinstructie ook een door een diëtist of medisch specialist ingevulde Verklaring Dieetpreparaten hebben.

Medische noodzaak

Gebruikt u liever een geneesmiddel van een andere fabrikant dan u van de apotheek krijgt? Dit kan alleen als er sprake is van medische noodzaak. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze pagina over dit onderwerp.

4. Vergoeding geneesmiddelen in 2018

Vanuit de basisverzekering  heeft u recht op vergoeding van bepaalde geneesmiddelen (bepaald door de overheid). Vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u recht op vergoeding van overige geneesmiddelen en de wettelijke eigen bijdrage. In onze voorwaarden ziet u welke geneesmiddelen dit zijn. Voor de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage van anticonceptiemiddelen geldt een afzonderlijke regeling.
 

Zorgverzekering Vergoeding 2018
Basisverzekering 100% vergoeding* bij gecontracteerde zorg, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage

 

Aanvullende verzekering Vergoeding 2018
Start geen
Compact geen
Extra maximaal € 150,- per kalenderjaar**
Plus maximaal € 300,- per kalenderjaar**
Top maximaal € 450,- per kalenderjaar**


*) Per terhandstelling vergoeden wij de kosten van de geneesmiddelen voor een periode van maximaal:

 • één maandg voor medicijnen die nieuw voor u zijn;
 • één kuur of één maand voor antibiotica of chemotherapie om acute aandoeningen te bestrijden;
 • drie maanden voor geneesmiddelen voor de behandeling van chronische aandoeningen, behalve benzodiazepinen, hypnotica, anxiolytica en geneesmiddelen die meer dan € 1.000,- per maand kosten. De zorgverlener die het geneesmiddel voorschrijft, bepaalt of er sprake is van een chronische aandoening;
 • twaalf maanden voor de anticonceptiepil;
 • één maand in alle andere gevallen.

**) De vergoeding geldt voor de geneesmiddelen en de wettelijke eigen bijdrage samen.

5. Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor geneesmiddelen naar een apotheek of zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

6. Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is ingedeeld in een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen, als de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet. Er geldt ook een wettelijke eigen bijdrage als een geneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt. In de Regeling zorgverzekering staat hoe de eigen bijdrage wordt berekend.

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heeft u recht op een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage als het gebruik van de medicijnen minimaal drie maanden achter elkaar medisch noodzakelijk is. Dat geldt niet voor de wettelijke eigen bijdrage van anticonceptiemiddelen.

7. Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van de geneesmiddelen tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. De volgende zorg valt niet onder het eigen risico:

8. Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor geneesmiddelen terecht bij een (gecontracteerde) apotheek of apotheekhoudende huisarts. U kunt voor dieetpreparaten ook terecht bij leveranciers van dieetpreparaten. Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) apotheek of leverancier bij u in de buurt.

Voor meer informatie kunt u bellen naar onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70.

9. Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van sommige geneesmiddelen heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Welke geneesmiddelen dit zijn, leest u in het Reglement Farmacie (pdf). Heeft u een recept voor deze geneesmiddelen? Stuur uw aanvraag voor toestemming en een kopie van het recept naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

 

Voor de geneesmiddelen die staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering gelden aparte regels. Voor vergoeding van sommige geneesmiddelen heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor andere geneesmiddelen die in bijlage 2 staan, geldt dat de apotheker of de apotheekhoudende huisarts op grond van een artsenverklaring en/of apotheekinstructie het recht op vergoeding moet vaststellen. In het Reglement Farmacie (pdf) leest u deze voorwaarden per geneesmiddel.

Toestemming voor doorgeleverde bereidingen

Doorgeleverde bereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen die in één apotheek worden gemaakt (magistrale bereidingen) en die worden doorgeleverd aan een andere apotheek. Voor het recht op bepaalde, door ons aangewezen doorgeleverde bereidingen moet u schriftelijk toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. De doorgeleverde bereidingen waarvoor toestemming is vereist, staan in het ‘Overzicht doorgeleverde bereidingen

 

Bij de aanvraag voor toestemming moet u een kopie van het recept en een rapportage van de behandelend arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan zijn opgenomen, meesturen.


Naast deze lijst hebben wij met apotheken in de kernregio afspraken gemaakt over de vergoeding van specifieke doorgeleverde bereidingen, die niet voorkomen op de landelijke lijst. Een voorbeeld hiervan is taperingstrips. Hiervoor geldt geen toestemmingsvereiste.


< Terug naar vergoedingenoverzicht zorgverzekering