Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden.
Man loopt hard langs de IJssel
Man loopt hard langs de IJssel
Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden.

Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.
Bent u jonger dan 18? Bekijk de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als u jonger dan 18 bent.

Vergoedingen 2022

Wanneer komt u voor deze zorg in aanmerking?

Welke zorg u krijgt hangt voor een groot deel af van uw leeftijd. De basisverzekering maakt verschil tussen verzekerden tot 18 jaar en verzekerden van 18 jaar en ouder. Op deze pagina informeren wij u over fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden van 18 jaar en ouder. Bekijk ook de informatie over fysiotherapie en oefentherapie voor verzekerden tot 18 jaar.

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op:

 • fysiotherapie en oefentherapie als u een aandoening heeft die staat in bijlage 1 van art. 2.6 van het Besluit Zorgverzekering. Dit is de Lijst aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF);
 • bekkenfysiotherapie bij urine-incontinentie, tot maximaal de eerste 9 behandelingen (eenmalig);
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine. U heeft in dit geval recht op 37 behandelingen voor een periode van 12 maanden. Ook de eerste 20 behandelingen worden vergoed vanuit de basisverzekering, wat bij de andere aandoeningen niet het geval is;
 • gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. U heeft in dat geval recht op maximaal de eerste twaalf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden.
 • gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie. U heeft in dat geval recht op:
  • als sprake is van klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste vijf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit: maximaal de eerste zevenentwintig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal drie behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit of als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zeventig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal tweeënvijftig behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
 • voorwaardelijk toegelaten fysiotherapie en oefentherapie.

Vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u recht op zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen is afhankelijk van uw aanvullende verzekering. U heeft recht op volledige vergoeding van behandelingen door een door ons gecontracteerde zorgaanbieder. Voor behandelingen door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder, geldt een maximumvergoeding per behandeling. Als de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgaanbieder hoger zijn dan onze maximumtarieven is het verschil voor uw eigen rekening.

Verwijzing nodig voor bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, tandarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht;
 • voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Gaat u voor behandeling naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Stuur dan een kopie van de verwijzing mee met het indienen van de eerste declaratie. Ook moet u een verklaring van uw zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen. Dit geldt niet als:

 • de verzekerde jonger is dan 18 jaar
 • het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.
 • het gaat om gesuperviseerde oefentherapie in verband met:
  • perifeer arterieel vaatlijden in stadium 2 Fontaine (etalagebenen);
  • artrose van je heup- of kniegewricht;
  • COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie

Bent u in 2022 18 jaar of ouder, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen:

Basispolis
Geen
Start
6 zittingen per kalenderjaar
Extra
9 zittingen per kalenderjaar
Plus
15 zittingen per kalenderjaar
Top
25 zittingen per kalenderjaar

Top/Plus: 15/25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan voor dezelfde aandoening maximaal 9 zittingen manuele therapie**

Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. Ook moet u bij uw eerste nota een verklaring meesturen over hoeveel fysiotherapie en/of oefentherapie u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

*Een zitting wordt als volgt berekend:
Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting 0,5 zitting
Screening 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

Toelichting vergoeding manuele therapie

**Onder de vergoeding van manuele therapie valt niet manuele therapie E.S. (Eggshell / Van der Bijl) en therapie door een orthomanueel therapeut of orthomanuele arts. Dan geldt de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. 

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder tellen de kosten van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Dit geldt niet voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. Dat hebben wij vrijgesteld van het verplicht eigen risico (u betaalt hier wel vrijwillig eigen risico voor).

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • algemene fysiotherapie: fysiotherapeut;
 • bekkenfysiotherapie: bekkenfysiotherapeut;
 • bekkenoefentherapie: bekkenoefentherapeut;
 • geriatrische fysiotherapie: geriatriefysiotherapeut;
 • geriatrische oefentherapie: geriatrieoefentherapeut;
 • littekenbehandeling: fysiotherapeut of huidtherapeut;
 • manuele therapie: manueel therapeut;
 • oedeemtherapie en lymfedrainage: oedeemtherapeut en huidtherapeut;
 • algemene oefentherapie: oefentherapeut (Cesar of Mensendieck);
 • psychosomatische oefentherapie: psychosomatische oefentherapeut (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering);
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht;
 • fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoedingen voor 2022. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze algemene verzekeringsvoorwaarden 2022

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.