Geneesmiddelen

Geneesmiddelen helpen bij genezing of kunnen een ziekte of aandoening voorkomen of verminderen. Een ander woord voor geneesmiddelen is medicijnen. U kunt geneesmiddelen vaak alleen op recept van een arts of medisch specialist krijgen.
Man bij dokter
Man bij dokter
Geneesmiddelen helpen bij genezing of kunnen een ziekte of aandoening voorkomen of verminderen. Een ander woord voor geneesmiddelen is medicijnen. U kunt geneesmiddelen vaak alleen op recept van een arts of medisch specialist krijgen.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor geneesmiddelen in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op de volgende geregistreerde geneesmiddelen en voor zover deze door ons zijn aangewezen:

 • de geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 1 (maar niet in bijlage 2) van de Regeling zorgverzekering;
 • de geregistreerde geneesmiddelen die zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. Bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering bevat per geneesmiddel extra voorwaarden voor de levering van het geneesmiddel. U heeft alleen recht op de vergoeding van kosten van deze geneesmiddelen als is voldaan aan de voorwaarden die voor het betreffende geneesmiddel zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering;

In het Reglement Farmacie (PDF) is opgenomen welke geregistreerde geneesmiddelen door ons zijn aangewezen.

Voorkeursbeleid

Binnen een aantal groepen van onderling vervangbare geneesmiddelen hebben wij een voorkeursgeneesmiddel aangewezen. Heeft u recht op een voorkeursgeneesmiddel? Dan heeft u geen recht op een ander geneesmiddel, tenzij er sprake is van een 'medische noodzaak' of een 'logistieke noodzaak'.

Medische noodzaak

Er is sprake van een medische noodzaak als het medisch gezien onverantwoord is dat u het voorkeursgeneesmiddel gebruikt. Uw voorschrijver mag alleen medische noodzaak op het recept vermelden als de voorschrijver die noodzaak kan onderbouwen. De apotheek controleert of er sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel stemmen de apotheek en de voorschrijver de medische noodzaak af. Kunnen de voorschrijver en de apotheek niet tot overeenstemming komen? Dan gaat het standpunt van de apotheker voor, tenzij wij anders beslissen.

Is sprake van een medische noodzaak? Dan krijgt u niet het voorkeursgeneesmiddel. In dat geval kiest uw apotheek op basis van de voorgeschreven werkzame stof en de toelichting van de voorschrijver een ander geneesmiddel met de laagste prijs. Voordat u het geneesmiddel van uw keuze krijgt, moet u tenminste twee goedkopere geneesmiddelen met dezelfde werkzame stof geprobeerd hebben. Die geneesmiddelen moeten dan wel beschikbaar en medisch aanvaardbaar voor u zijn.

Logistieke noodzaak

Er is een logistieke noodzaak als het voorkeursgeneesmiddel langere tijd niet verkrijgbaar is in Nederland en er in de tussentijd geen ander voorkeursgeneesmiddel is aangewezen.

Is er sprake van logistieke noodzaak? Dan kiest uw apotheek op basis van de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij, welk ander geneesmiddel u krijgt.

De lijst met voorkeursgeneesmiddelen maakt onderdeel uit van het Reglement Farmacie (PDF). Wij kunnen de lijst met voorkeursgeneesmiddelen op elk moment wijzigen. Wijzigingen maken wij bekend op de pagina over het voorkeursbeleid. Hier kunt u ook meer lezen over het voorkeursbeleid.

Voor de andere aangewezen geneesmiddelen heeft u recht op het geneesmiddel volgens het beleid van de zogenoemde Laagste Prijs Garantie. In het Reglement Farmacie is opgenomen welke voorwaarden voor dat beleid gelden. Geeft uw voorschrijver door de aantekening ‘medische noodzaak’ op het recept aan dat het volgens dat beleid aangewezen geneesmiddel medisch niet verantwoord is? Dan controleert de apotheek of sprake is van een medische noodzaak. Bij twijfel stemmen de apotheek en de voorschrijver de medische noodzaak af. Kunnen de voorschrijver en de apotheek niet tot overeenstemming komen? Dan gaat het standpunt van de apotheker voor, tenzij wij anders beslissen. Heeft u recht op een ander geregistreerd geneesmiddel? Dan kiest uw apotheek op basis van de door de voorschrijver voorgeschreven werkzame stof en de toelichting daarbij welk ander geneesmiddel u krijgt.
 • de volgende niet-geregistreerde geneesmiddelen, als sprake is van rationele farmacotherapie
 • apotheekbereidingen, tenzij sprake is van:
  • apotheekbereidingen die (bijna) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd geneesmiddel dat niet is opgenomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering, met uitzondering van apotheekbereidingen die:
   • (bijna) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd UR-geneesmiddelen waarover blijkens bijlage 1 en 3 bij deze regeling geen besluit over de aanwijzing, bedoeld in artikel 2.8, eerste lid, onderdeel a, van het Besluit zorgverzekering, is genomen;
   • (bijna) gelijkwaardig zijn aan een geregistreerd UR-geneesmiddel dat is opgenomen in bijlage 3, onderdeel A, van de Regeling zorgverzekering, mits aan daarbij vermelde criteria is voldaan;
  • geneesmiddelen die, na vooraf verkregen toestemming door het Staatstoezicht op de volksgezondheid, en overeenkomstig bij ministeriële regeling vast te stellen regels worden afgeleverd naar aanleiding van een bestelling op initiatief van een arts, die onder zijn toezicht bestemd zijn voor gebruik door u, als:
   • deze geneesmiddelen in Nederland zijn bereid door een fabrikant met een vergunning voor het bereiden van geneesmiddelen op grond van de Geneesmiddelenwet en zijn bereid volgens de specificaties van die arts; of
   • deze geneesmiddelen in de handel zijn in een ander EU-land of in een derde land en binnen het grondgebied van Nederland worden gebracht, als u aan een ziekte lijdt die in Nederland niet vaker voorkomt dan bij 1 op de 150.000 inwoners;
   • deze geneesmiddelen in de handel zijn in een ander EU-land of in een derde land en binnen het grondgebied van Nederland zijn gebracht, als vervangend geneesmiddel vanwege een geneesmiddelentekort;
  • geneesmiddelen waarvoor door het College ter beoordeling van geneesmiddelen om volksgezondheidsredenen een handelsvergunning is verleend als die geneesmiddelen niet in Nederland zijn de handel zijn, maar wel in een ander EU-land, als vervangend geneesmiddel vanwege een geneesmiddelentekort.
 • dieetpreparaten als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering (op overheid.nl). De volgende zelfzorggeneesmiddelen en maagzuurremmers:

 • laxeermiddelen, kalktabletten, middelen bij allergie, middelen tegen diarree, middelen om de maag leeg te maken en kunsttranen als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. U heeft alleen recht op deze zelfzorggeneesmiddelen als is voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering;
 • maagzuurremmers als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering. U heeft alleen recht op deze maagzuurremmers als is voldaan aan de voorwaarden die hiervoor zijn opgenomen in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering.

Onder de geneesmiddelenzorg valt ook het advies en de begeleiding door degene die de geneesmiddelen en preparaten verstrekt.

Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor verdere informatie over de precieze dekking van geneesmiddelenzorg vanuit de basisverzekering.

Vanuit de aanvullende verzekeringen Extra, Plus en Top heeft u recht op vergoeding van:

 • Wettelijke eigen bijdrage; U heeft recht op vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage van geneesmiddelenzorg als u de geneesmiddelen minimaal drie maanden achter elkaar nodig heeft. Voor de vergoeding van de
 • wettelijke eigen bijdrage voor anticonceptiemiddelen gelden afzonderlijke voorwaarden.
 • Maagzuurremmers; U heeft recht op vergoeding van maagzuurremmers en combinatiepreparaten met een maagzuurremmer die staan vermeld in de Z-index*. U heeft geen recht op vergoeding van maagzuurremmers die vallen onder de dekking van de basisverzekering.
 • Overige geregistreerde geneesmiddelen.
  U heeft recht op vergoeding van overige geregistreerde geneesmiddelen, als:
  • u de geneesmiddelen minimaal drie maanden achter elkaar nodig heeft, en;
  • er geen geschikt alternatief geneesmiddel is voor vergoeding vanuit de basisverzekering, en;
  • het geneesmiddel geen zelfzorggeneesmiddel of alternatief geneesmiddel is, en;
  • als volgens het Farmacotherapeutisch Kompas van het College voor Zorgverzekeringen het gaat om een indicatie die past bij de aandoening waarvoor het geneesmiddel is voorgeschreven.

*) Op de website www.cbg-meb.nl, onder het kopje ‘geneesmiddeleninformatiebank voor mensen’ ziet u of een maagzuurremmer in de Z-index is opgenomen.

Geneesmiddelen die wij niet vergoeden

Vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u geen recht op vergoeding van:

 • geneesmiddelen om het krijgen van een ziekte tijdens reizen te voorkomen;
 • geneesmiddelen voor onderzoek;
 • geneesmiddelen die (bijna) gelijk zijn aan een geregistreerd geneesmiddel, maar niet voorkomen in bijlage 1 van de Regeling zorgverzekering;
 • geneesmiddelen waarmee nog klinische proeven worden gedaan en die beschikbaar worden gesteld voor gebruik in schrijnende gevallen;
 • geneesmiddelen die u krijgt tijdens een opname of medisch specialistische behandeling. De geneesmiddelen maken dan onderdeel uit van die zorg.

Recept nodig voor geneesmiddelen

U heeft voor geneesmiddelen een recept nodig. Voor de meeste geneesmiddelen geldt dat een arts (waaronder ook een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, sportarts, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist en SEH-arts), een orthodontist, een tandarts, een verloskundige of een physician assistant het recept mogen afgeven. Hierbij geldt de voorwaarde dat het recept verband houdt met de zorg die de voorschrijver pleegt te bieden.

Vergoeding geneesmiddelen

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op vergoeding van bepaalde geneesmiddelen (bepaald door de overheid). Vanuit de aanvullende verzekeringen heeft u recht op vergoeding van overige geneesmiddelen en de wettelijke eigen bijdrage. In onze voorwaarden ziet u welke geneesmiddelen dit zijn. Voor de vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage van anticonceptiemiddelen geldt een afzonderlijke regeling.

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% vergoeding* bij gecontracteerde zorg, minus een eventuele wettelijke eigen bijdrage
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra maximaal € 150,- per kalenderjaar**
Plus maximaal € 300,- per kalenderjaar**
Top maximaal € 450,- per kalenderjaar**

Per terhandstelling vergoeden wij de kosten van de geneesmiddelen voor een periode van:

 • maximaal twaalf maanden voor de anticonceptiepil (orale anticonceptiva);
 • minimaal drie maanden en maximaal twaalf maanden, als u een chronische aandoening heeft en u het geneesmiddel al minimaal zes maanden gebruikt, nadat u goed ben ingesteld op dat geneesmiddel. In afwijking hiervan geldt voor de terhandstelling van benzodiazepinen, hypnotica en anxiolytica een periode van maximaal één maand. De zorgaanbieder die het voorschrift afgeeft, bepaalt of sprake is van een chronische aandoening;
 • maximaal één kuur of één maand voor antibiotica of chemotherapie om acute aandoeningen te bestrijden;
 • maximaal 15 dagen of de kleinste afleververpakking voor een geneesmiddel dat nieuw voor u is;
 • maximaal één maand in alle andere gevallen.

De vergoeding geldt voor de geneesmiddelen en de wettelijke eigen bijdrage samen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor geneesmiddelen naar een apotheek of zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening.

Wettelijke eigen bijdrage

Er geldt een wettelijke eigen bijdrage voor een geneesmiddel dat is ingedeeld in een groep van onderling vervangbare geneesmiddelen, als de inkoopprijs hoger is dan de vergoedingslimiet. Er geldt ook een wettelijke eigen bijdrage als een geneesmiddel is bereid uit een geneesmiddel waarvoor een wettelijke eigen bijdrage geldt. In de Regeling zorgverzekering staat hoe de eigen bijdrage wordt berekend.

Vanuit verschillende aanvullende verzekeringen heeft u recht op een vergoeding van de wettelijke eigen bijdrage als het gebruik van de medicijnen minimaal drie maanden achter elkaar medisch noodzakelijk is. Dat geldt niet voor de wettelijke eigen bijdrage van anticonceptiemiddelen.

In de jaren 2019, 2020 en 2021 is de hoogte van uw wettelijke eigen bijdrage maximaal € 250,- per kalenderjaar. Als uw basisverzekering niet op 1 januari van een kalenderjaar ingaat of eindigt, wordt de wettelijke eigen bijdrage voor uw basisverzekering in dat kalenderjaar naar rato van het aantal verzekerde dagen lager vastgesteld. Het berekende bedrag ronden wij af op hele euro’s.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten van de geneesmiddelen tellen mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. De volgende zorg valt niet onder het eigen risico:

 • Anticonceptiva als bedoeld in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering;
 • De terhandstelling van deze anticonceptiva;
 • Medicatiebeoordeling, zoals het staat omschreven in het overzicht Aangewezen zorg buiten het verplicht eigen risico (PDF);
 • De kosten van voorkeursgeneesmiddelen. De terhandstelling, het begeleidingsgesprek en een inhalatie-instructie vallen wel onder het eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor geneesmiddelen terecht bij een (gecontracteerde) apotheek of apotheekhoudende huisarts. U kunt voor dieetpreparaten ook terecht bij leveranciers van dieetpreparaten.

Toestemming aanvragen

Voor vergoeding van sommige geneesmiddelen heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Welke geneesmiddelen dit zijn, leest u in het Reglement Farmacie (PDF). Heeft u een recept voor deze geneesmiddelen? Stuur uw aanvraag voor toestemming en een kopie van het recept naar:

Salland Zorgverzekeringen Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Voor de geneesmiddelen die staan in bijlage 2 van de Regeling zorgverzekering gelden aparte regels. Voor vergoeding van sommige geneesmiddelen heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Voor andere geneesmiddelen die in bijlage 2 staan, geldt dat de apotheker of de apotheekhoudende huisarts op grond van een artsenverklaring en/of apotheekinstructie het recht op vergoeding moet vaststellen. In het Reglement Farmacie (PDF) leest u deze voorwaarden per geneesmiddel.

Toestemming voor doorgeleverde bereidingen

Doorgeleverde bereidingen zijn niet-geregistreerde geneesmiddelen die in één apotheek worden gemaakt (magistrale bereidingen) en die worden doorgeleverd aan een andere apotheek. Voor het recht op bepaalde, door ons aangewezen doorgeleverde bereidingen moet u schriftelijk toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt. De doorgeleverde bereidingen waarvoor toestemming is vereist, staan in het ‘Overzicht doorgeleverde bereidingen (PDF)’.

Bij de aanvraag voor toestemming moet u een kopie van het recept en een rapportage van de behandelend arts waarin de medische diagnose(s), een beschrijving van de actuele problematiek en het voorgestelde behandelplan zijn opgenomen, meesturen.

Naast deze lijst hebben wij met apotheken afspraken gemaakt over de vergoeding van specifieke doorgeleverde bereidingen, die niet voorkomen op de landelijke lijst. Hiervoor geldt geen toestemmingsvereiste.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.