Fysiotherapie en oefentherapie vanaf 18 jaar

Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. 
Man bij dokter
Man bij dokter
Fysiotherapie omvat zorg die fysiotherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie omvat zorg die oefentherapeuten plegen te bieden. Oefentherapie wordt gegeven door Oefentherapeuten Cesar en Mensendieck. 

Bent u jonger dan 18? Bekijk de vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie als u jonger dan 18 bent.

Vergoedingen

Fysiotherapie of oefentherapie heeft tot doel het voorkomen, opheffen of verminderen van beperkingen en is onder meer gericht op pijnbestrijding en verbetering van de mobiliteit.

Wanneer komt u voor deze zorg in aanmerking?

Vanuit de basisverzekering heeft iedere verzekerde recht op fysiotherapie en oefentherapie als hij of zij een aandoening heeft die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie (PDF). Heeft de verzekerde tot 18 jaar een aandoening die niet op de lijst staat, dan heeft hij of zij altijd recht op de eerste negen behandelingen per kalenderjaar. Wanneer die behandelingen onvoldoende resultaat opleveren, dan heeft de verzekerde aansluitend recht op maximaal negen behandelingen extra.

Vanuit de aanvullende verzekering heeft u recht op zittingen door een gecontracteerde zorgaanbieder. Het aantal zittingen dat vergoed wordt, is afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Verwijzing bij bepaalde behandelingen

Voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP):

 • voor behandeling voor een aandoening die staat op de lijst Aandoeningen fysiotherapie en oefentherapie;
 • voor behandeling door een bekkenfysiotherapeut in verband met urine-incontinentie;
 • voor zorg aan huis of in een instelling door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Gaat u voor behandeling naar een niet-gecontracteerde zorgaanbieder? Stuur bij de declaratie van de eerste rekening een kopie van de verwijzing mee. U moet ook een verklaring van uw zorgaanbieder meesturen. In die verklaring moet staan hoeveel fysiotherapie of oefentherapie voor dezelfde aandoening u al heeft ontvangen. Dit geldt niet als u jonger bent dan 18 jaar of als het gaat om kosten voor bekkenfysiotherapie in verband met urine-incontinentie.

Vergoeding fysiotherapie en oefentherapie tot 18 jaar 

Als u jonger bent dan 18 jaar, dan heeft u recht op een vergoeding van fysiotherapie en oefentherapie vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen. De vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen geldt voor alle soorten fysiotherapie en oefentherapie samen:


Basispolis
Geen
Start
6 zittingen per kalenderjaar
Extra
9 zittingen per kalenderjaar
Plus
15 zittingen per kalenderjaar
Top
25 zittingen per kalenderjaar

Top/Plus: 15/25 zittingen* per kalenderjaar, waarvan maximaal 9 zittingen manuele therapie**

Geldt er een maximale termijn voor de behandeling van de aandoening? U heeft dan recht op vergoeding van de zorg tot het einde van de maximale termijn.

Let op: Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de maximumtarieven voor niet-gecontracteerde zorgverleners. Ook moet u bij uw eerste nota een verklaring meesturen over hoeveel fysiotherapie en/of oefentherapie u al heeft ontvangen voor dezelfde aandoening.

Toelichting vergoeding aanvullende verzekering

Een zitting wordt als volgt berekend:

Type zitting Duur zitting
Telefonische zitting (en verslag) 0,5 zitting
Screening (en verslag) 0,5 zitting
Intake en onderzoek na screening 0,5 zitting
Groepszitting 3 tot 10 personen 0,5 zitting
Overige 1 zitting

**Toelichting vergoeding manuele therapie
Onder de vergoeding van manuele therapie valt niet manuele therapie E.S. (Eggshell / Van der Bijl) en therapie door een orthomanueel therapeut of orthomanuele arts. Dan geldt de vergoeding voor alternatieve geneeswijzen.

Maximumtarieven niet-gecontracteerde zorgverlener

Gaat u voor fysiotherapie en oefentherapie naar een zorgverlener met wie wij geen afspraken hebben gemaakt? In dat geval gelden de tarieven van de tarievenlijst voor niet-gecontracteerde zorg. Zijn de tarieven van de niet-gecontracteerde zorgverlener hoger dan onze maximumtarieven, dan is het verschil voor uw eigen rekening. Dit geldt voor vergoeding vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekeringen.

Geen wettelijke eigen bijdrage

Er geldt geen wettelijke eigen bijdrage voor fysiotherapie en oefentherapie.

Eigen risico

Voor verzekerden van 18 jaar of ouder tellen de kosten van fysiotherapie en oefentherapie uit de basisverzekering mee voor het verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico. Dit geldt niet voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. Dat hebben wij vrijgesteld van het verplicht eigen risico (u betaalt hier wel vrijwillig eigen risico voor).

Bij wie kunt u terecht?

U kunt voor fysiotherapie en oefentherapie terecht bij de volgende zorgaanbieders:

 • algemene fysiotherapie: fysiotherapeut;
 • bekkenfysiotherapie: bekkenfysiotherapeut;
 • bekkenoefentherapie: bekkenoefentherapeut;
 • geriatrische fysiotherapie: geriatriefysiotherapeut;
 • geriatrische oefentherapie: geriatrieoefentherapeut;
 • littekenbehandeling: fysiotherapeut of huidtherapeut;
 • manuele therapie: manueel therapeut;
 • oedeemtherapie en lymfedrainage: oedeemtherapeut en huidtherapeut;
 • algemene oefentherapie: oefentherapeut (Cesar of Mensendieck);
 • psychomatische oefentherapie: psychomatische oefentherapeut (geldt alleen voor vergoeding vanuit de aanvullende verzekering);
 • gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen): een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk Chronisch ZorgNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht;
 • fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson: een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet. Als de zorg al is gestart vóór 1 januari 2018, dan is de aansluiting niet verplicht.

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie over fysiotherapie en oefentherapie belt u met onze Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.

Uw verzekering

Wilt u weten hoe u verzekerd bent? In Mijn Salland vindt u alle informatie over uw eigen zorgverzekering (onder Mijn Zorgverzekering > Zorgverzekering inzien).

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF)

Tarieven niet-gecontracteerde zorg

We hanteren maximumtarieven voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder.

Vergoedingen 2021

Bekijk ook de vergoedingen van 2021.

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.