Man bij dokter
Man bij dokter

Bijzondere tandheelkunde

Bijzondere tandheelkundige zorg valt onder mondzorg. Voorbeelden van bijzondere tandheelkundige zorg zijn het herstel van een verhemeltespleet (hazenlip) of een zeer ernstige overbeet.

Vergoedingen

Wanneer komt u voor een vergoeding in aanmerking?

U heeft recht op een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg als:

 • u een ernstige ontwikkelingsstoornis, groeistoornis of verworven afwijking van het tandkaakmondstelsel heeft. De stoornis of afwijking moet zo ernstig zijn, dat u zonder de zorg geen tandheelkundige functie kan behouden of krijgen, die gelijkwaardig is aan de functie die u zou hebben gehad als de stoornis of afwijking er niet was geweest;
 • u een niet-tandheelkundige lichamelijke of geestelijke aandoening heeft en de aandoening zodanig is dat zorg noodzakelijk is om uw tandheelkundige functie te behouden;
 • een medische behandeling zonder die tandheelkundige zorg onvoldoende resultaat heeft en u die medische behandeling nodig heeft om uw tandheelkundige functie te behouden.

U heeft voor een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Lees de verzekeringsvoorwaarden (PDF) voor meer informatie. 

Verwijzing nodig in bepaalde situaties

 • Voor zorg door een kaakchirurg heeft u een verwijzing van een huisarts, tandarts, orthodontist of een andere kaakchirurg nodig.
 • Voor bijzondere tandheelkundige zorg door een tandprotheticus heeft u een verwijzing nodig van een tandarts.
 • Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen door een tandprotheticus van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten moet u een verwijzing hebben van een tandarts, kaakchirurg of orthodontist.
 • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts, kaakchirurg of orthodontist. De tandarts, kaakchirurg of orthodontist die de verwijzing afgeeft, mag niet zijn verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde.

Vergoeding bijzondere tandheelkundige zorg

Vanuit de basisverzekering heeft u recht op een vergoeding van bijzondere tandheelkundige zorg:

Zorgverzekering Vergoeding
Basisverzekering 100% minus de eventuele wettelijke eigen bijdrage.
Aanvullende verzekering Vergoeding
Start geen
Extra geen
Plus geen
Top geen

Wettelijke eigen bijdrage

Voor bijzondere tandheelkundige zorg kan een wettelijke eigen bijdrage gelden. Bent u 18 jaar of ouder dan geldt een eigen bijdrage voor:

 • voor zorg die valt onder het kopje ‘Alle leeftijden’, als het gaat om zorg die niet rechtstreeks in verband staat met de indicatie voor bijzondere tandheelkundige hulp. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval het bedrag dat de zorgaanbieder in rekening had gebracht als er geen sprake was van recht op vergoeding van de kosten onder het kopje ‘Alle leeftijden’. Dat betekent dat u feitelijk recht heeft op vergoeding van alleen de extra kosten die gemoeid zijn met die zorg;

 • voor een uitneembare volledige gebitsprothese voor de boven- of onderkaak, als u 18 jaar of ouder bent en de zorg valt niet onder het kopje ‘Alle leeftijden’. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 25% van de kosten van die gebitsprothese. In afwijking hiervan geldt voor een uitneembare volledige gebitsprothese te plaatsen op tandheelkundige implantaten, een wettelijke eigen bijdrage van:

  a. 10% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de onderkaak;
  b. 8% van de kosten van die gebitsprothese, als het gaat om een gebitsprothese voor de bovenkaak.

 • voor reparaties of overzetting van een uitneembare volledige gebitsprothese. De hoogte van de wettelijke eigen bijdrage is in dat geval 10% van de kosten van die reparatie of overzetting.

Eigen risico

Bent u 18 jaar of ouder? De kosten voor bijzondere tandheelkundige zorg tellen mee voor uw verplicht eigen risico en het eventuele vrijwillig eigen risico.

Bij wie kunt u terecht?

 • Voor bijzondere tandheelkundige zorg kunt u terecht bij een tandarts (al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde);
 • Voor chirurgische tandheelkundige hulp van specialistische aard kunt u terecht bij een kaakchirurg;
 • Een mondhygiënist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden.
 • Voor een uitneembaar (volledig) kunstgebit en plaatsing daarvan kunt u terecht bij een tandprotheticus.

Toestemming aanvragen

Voor bijzondere tandheelkundige zorg heeft u vooraf schriftelijke toestemming van ons nodig. Bij uw aanvraag stuurt u een schriftelijk en gemotiveerd behandelplan van de zorgverlener mee. Hierin staan de medische diagnose(s) en de prestatiecodes aangevuld met röntgenopnamen en eventuele gebitsmodellen.
Een aanvraag voor toestemming kunt u sturen naar:

Salland Zorgverzekeringen
Medisch adviseur
Antwoordnummer 30
7400 VB Deventer

Een postzegel is niet nodig.

Voorwaarden 2021

Bekijk ook de voorwaarden van 2021.

Let op

De informatie op deze pagina is een verkorte weergave van de vergoeding. U kunt alleen rechten ontlenen aan onze verzekeringsvoorwaarden (PDF).

Meer informatie

Met onze zorgzoeker vindt u een (gecontracteerde) zorgverlener bij u in de buurt. Voor meer informatie kunt u bellen met de Zorgadvieslijn via (0570) 68 74 70. Onze deskundige medewerkers helpen u graag verder.