Veranderingen in de basisverzekering 2018


De regering maakt elk jaar in september, op Prinsjesdag, haar plannen voor het komende jaar bekend: hier vallen ook de wijzigingen in de zorg onder. Deze wijzigingen hebben invloed op uw basisverzekering. Daarnaast voeren wij ook aanpassingen door in onze producten en dienstverlening. 

 

Op deze pagina leest u wat er verandert in 2018.

Wettelijke eigen bijdrage

 • Voor kraamzorg in een instelling betaalt u voor uzelf en voor uw kind €17,- per dag en het bedrag dat het dagtarief van de instelling hoger is dan €122,50. Dit laatste bedrag was vorig jaar €121,-
 • Voor zittend ziekenvervoer betaalt u maximaal €101,- per jaar. Dit was eerst €100,-
 • De wettelijke eigen bijdrage voor sommige hulpmiddelen is veranderd:
  • volledig individueel vervaardigde orthopedisch maatschoeisel (A-schoen) + semi-orthopedisch schoeisel met individuele aanpassing (B-schoen): < 16 jr: €69,- i.p.v. €67,50. > 16 jr: €138,- i.p.v. €135,-.
  • brillen, te weten ptosisbrillen, kappenbrillen, brillenglazen (als de verzekerde jonger is dan 18 jaar): voor brillen met een visuscorrectie betaalt u €57,50 per brillenglas i.p.v. €56,-. Het maximum is €115,- i.p.v. €112,- per kalenderjaar.
  • lenzen met visuscorrectie, te weten corneale lenzen, scleralenzen, bandagelenzen:
   • lenzen met gebruiksduur > 1 jaar: € 57,50 per lens i.p.v. € 56,-.
   • lenzen met gebruiksduur < 1 jaar: € 115,- per kalenderjaar i.p.v. € 112,-.
   • In geval van correctie van slechts één oog: € 57,50 per kalenderjaar i.p.v. € 56,-
  • allergeenvrije schoenen: < 16 jr: € 69,- i.p.v. € 67,50. > 16 jr: € 138,- i.p.v. € 135,-

Toestemming en toegelaten zorgaanbieders

 • Preventieve voetzorg bij Diabetes Mellitus type I of II: een pedicure mag de jaarlijkse voetcontrole voor zorgprofiel 1 zelfstandig uitvoeren. Een pedicure mag zorg voor zorgprofiel 2 en hoger verlenen in opdracht van de podotherapeut. In dat geval is de podotherapeut de hoofdbehandelaar en stuurt de podotherapeut de nota.
 • Voor revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben, voordat u de zorg krijgt.
 • Voor gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen) kunt u terecht bij een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ClaudicatioNet.
 • Voor fysiotherapie en oefentherapie voor de ziekte van Parkinson kunt u terecht bij een fysiotherapeut of oefentherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet.
 • Voor het Hanen-ouderprogramma MDW kunt u terecht bij een logopedist die is ingeschreven in het deelregister Hanen-ouderprogramma MDW van de NVLF.
 • Voor logopedie voor de ziekte van Parkinson kunt u terecht bij een logopedist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet.
 • Voor ergotherapie voor de ziekte van Parkinson kunt u terecht bij een ergotherapeut die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet.
 • Voor diëtetiek voor de ziekte van Parkinson kunt u terecht bij een diëtist die is aangesloten bij het landelijke netwerk ParkinsonNet.
 • Voor ketenzorg kunt u terecht bij een zorgaanbieder die is genoemd voor het verlenen van huisartsenzorg, preventieve voetzorg en diëtetiek, ieder voor het betreffende onderdeel van de ketenzorg.
 • Tandheelkundige zorg: u heeft toestemming nodig voor het maken van een kaakoverzichtsfoto en het maken en beoordelen van een meerdimensionale kaakfoto als de verzekerde jonger is dan 18 jaar én voor het maken en plaatsen van een Mandibulair Repositie Apparaat (MRA; snurk- en slaapstoornisbeugel) en de diagnostiek en nazorg hiervoor door een kaakchirurg.
 • Voor dieetpreparaten heeft u een Verklaring Dieetpreparaten nodig.
 • Verblijf: u heeft toestemming nodig voor revalidatiezorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder én voor gespecialiseerde ggz voor het tweede en derde jaar aaneengesloten verblijf.
 • Zorgaanbieders in de ggz moeten een kwaliteitsstatuut hebben dat is opgenomen in het Register voor kwaliteitsstandaarden van Zorginstituut Nederland.

Verwijzingen

 • U mag voor Medisch specialistische zorg ook worden verwezen door een arts infectieziekte- of tuberculosebestrijding.
 • U mag voor een second opinion ook worden verwezen door een huisarts.
 • Een tweede of volgende verwijzing bij Zintuiglijk gehandicaptenzorg is niet nodig als u een visuele beperking heeft en er is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  • u heeft al eerder zintuigelijk gehandicaptenzorg voor uw visuele beperking ontvangen;
  • er is sprake van een verandering in uw medische of persoonlijke situatie, waardoor u een nieuwe hulpvraag heeft;
  • de zorgaanbieder die de zintuiglijk gehandicaptenzorg levert, stelt vast dat u een eenvoudige hulpvraag heeft, die beantwoord kan worden binnen een kort programma, het zogenoemde zorgprogramma 11.
 • Voor sommige vormen van fysiotherapie en oefentherapie heeft u een verwijzing nodig. Deze mag ook worden afgegeven door een jeugdarts, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of een bedrijfsarts.
 • U heeft een verwijzing nodig voor gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht.
 • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde moet u een verwijzing hebben van een huisarts, tandarts of orthodontist (niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde).
 • Voor ambulancevervoer heeft u een voorschrift nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, verpleegkundig specialist of verloskundige.
 • Voor basis ggz en gespecialiseerde ggz heeft u een verwijzing nodig van een huisarts, medisch specialist, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde, bedrijfsarts of jeugdarts. In onze voorwaarden staat een lijst met uitzonderingen waarvoor u geen verwijzing nodig heeft.

Overige wijzigingen

 • De volgende zaken vallen vanaf 2018 niet onder ‘Medisch specialistische zorg (algemeen)’:
  • Ibrutinib: voor zover verstrekt in het kader van de eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische leukemie, met uitzondering van eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische leukemie in aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij patiënten voor wie chemo-immunotherapie niet geschikt is en tot 1 januari 2020 met uitzondering van de eerstelijnsbehandeling van chronisch lymfatische leukemie zonder aanwezigheid van 17p-deletie of TP53-mutatie bij niet fitte patiënten voor wie toepassing van anti-CD20 niet geschikt is.
  • Met ingang van 1 januari 2020: pembrolizumab, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van longkanker en Hodgkin-lymfoom.
  • Daratumumab, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van multipel myeloom, met uitzondering van de toepassing als monotherapie voor de behandeling van meerderjarige verzekerden met gerecidiveerd en refractair multipel myeloom, bij wie de voorgaande behandeling bestond uit een proteasoomremmer en een immunomodulerend middel en die bij de laatste behandeling ziekteprogressie hebben vertoond.
  • Nusinersen, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van 5q spinale musculaire atrofie.
  • Ribociclib, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van hormoonreceptor positieve, humane epidermale groeifactorreceptor 2 negatieve lokaal gevorderde of gemetastaseerde borstkanker.
  • Atezolizumab, voor zover verstrekt in het kader van de behandeling van longkanker of in het kader van de behandeling van urotheelcarcinoom.
 • Fysiotherapie en oefentherapie: u heeft recht op de eerste twaalf behandelingen in een periode van twaalf maanden van gesuperviseerde oefentherapie bij artrose van uw heup- of kniegewricht. Wij hebben deze behandeling vrijgesteld van het eigen risico.
 • Ambulancevervoer: ook het vervoer van een begeleider valt onder de vergoeding. De begeleiding moet dan wel noodzakelijk zijn of het moet gaan om de begeleiding van een verzekerde die jonger dan zestien jaar is.
 • Zittend ziekenvervoer: u heeft recht op vergoeding van zittend ziekenvervoer als u een oncologiepatiënt bent en wordt behandeld met immuuntherapie.
 • Zittend ziekenvervoer: voor vervoer met eigen auto krijgt u € 0,30 per kilometer. Dit was € 0,28.
 • De kosten van een stoppen-met-rokenprogramma hebben wij vrijgesteld van het verplicht eigen risico. U kunt voor begeleiding bij stoppen met roken terecht bij de volgende zorgaanbieders (naast huisartsen):
  • een zorgaanbieder die is geregistreerd in het Kwaliteitsregister stoppen met roken;
  • een door ons gecontracteerde zorgaanbieder voor stoppen met roken.
 • Bij verloskundige zorg geldt een maximumvergoeding voor zorg door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder. Vorig jaar gold dit alleen voor ongecontracteerde geboortecentra.

 

Let op: Bekijk de voorwaarden om er zeker van te zijn dat u in 2018 vergoed krijgt wat u verwacht.