Invoering verhuisdossier per oktober 2019

Publicatiedatum 06-09-2019

Oorspronkelijk zouden zorgkantoren 16 september a.s. een start maken met het verhuisbericht maar uit oogpunt van zorgvuldigheid is de nieuwe datum nu vastgesteld op 16 oktober 2019. Vanaf dat moment kunt u dus berichten via iWlz ontvangen die betrekking hebben op de omzetting van de cliënt van het ene naar het andere zorgkantoor.

 

Het verhuisdossier zorgt er via het i-Wlz berichtenverkeer voor dat cliënten en zorgaanbieders na verhuizing van een cliënt altijd terecht kunnen bij het zorgkantoor dat de Wlz uitvoert in de huidige woonplaats van de cliënt. Ook Zorgkantoor Midden IJssel werkt per 1 oktober met het verhuisdossier. In dit bericht informeren wij u over de invoering, de werking van het verhuisdossier en wat wij daarin van u als zorgaanbieder verwachten.

 

In de Wet langdurige zorg (Wlz) is het zorgkantoor verantwoordelijk voor de zorg van Wlz-cliënten die wonen in de regio van het zorgkantoor. Die verantwoordelijkheid start op het moment dat het zorgkantoor een Wlz-indicatie van de cliënt ontvangt. Echter, het huidige i-Wlz berichtenverkeer houdt onvoldoende rekening met cliënten die vervolgens verhuizen. Als een cliënt verhuist naar een andere zorgkantoorregio om daar de zorg te ontvangen op basis van dezelfde indicatie, dan neemt het zorgkantoor in de nieuwe regio een groot deel van de werkzaamheden over. Vanaf dat moment hebben zorgaanbieders en de cliënt dus te maken met zowel het nieuwe als het oude zorgkantoor. Die situatie is onwenselijk.

 

Met het verhuisdossier worden de volgende knelpunten verholpen:

  1. Het i-Wlz berichtenverkeer wordt in lijn gebracht met het woonplaatsbeginsel dat in de zorginkoop door zorgkantoren wordt gehanteerd. Dat betekent dat het zorgkantoor dat de Wlz uitvoert in de nieuwe woonplaats van de cliënt verantwoordelijk wordt.
  2. Het is voor zorgaanbieders en cliënten duidelijk bij welk zorgkantoor zij terecht kunnen; ook na de verhuizing is er één herkenbaar loket in de regio waarin de cliënt woont. Met name als er sprake is van een combinatie van zorg in natura en zorg vanuit het pgb voorkomt dat extra afstemming tussen zorgkantoren, zorgaanbieders en cliënten en onduidelijkheden in administratieve processen.
  3. Het bovenregionale berichtenverkeer wordt sterk verminderd, omdat het verschil tussen verantwoordelijk en uitvoerend zorgkantoor komt te vervallen. Dat voorkomt fouten en herstelacties.

Zorgkantoren ontvangen verhuismeldingen vanuit de Basisregistratie personen (BRP). Als uit deze melding blijkt dat de cliënt verhuist naar een andere zorgkantoorregio, dan starten zorgkantoren het verhuisdossier op.

Het volledige cliëntdossier wordt overgedragen aan het zorgkantoor dat de Wlz uitvoert in de nieuwe woonplaats van de cliënt.

 

  • Voor cliënten die alleen zorg in natura ontvangen vindt de overdracht tussen het oude en nieuwe zorgkantoor plaats binnen 30 dagen nadat de verhuismelding vanuit het BRP is ontvangen. Die 30 dagen hebben betrokken zorgkantoren nodig om lopende zakenzorgvuldig af te ronden. Het verwerken van de Aanvraag aangepaste zorgtoewijzing (AAT) of het overdragen van eventuele meerzorg zijn hiervan voorbeelden.
  • Cliënten die gebruikmaken van het pgb, al dan niet in combinatie met zorg in natura, worden op 1 januari van het eerstvolgende kalenderjaar overgedragen. Het gaat om overdracht van het volledige dossier, zowel het zorg in natura als het pgb-deel.

Op het moment van de overdracht worden oude zorgtoewijzingen door het oude zorgkantoor ingetrokken. Het nieuwe zorgkantoor verzendt zo spoedig mogelijk nieuwe zorgtoewijzingen naar de betrokken zorgaanbieders. Het is van belang dat u géén mutatie (MUT) stuurt op de ontvangen intrekking vanuit het verhuisdossier, maar de nieuwe zorgtoewijzing afwacht. Op die manier heeft de overdracht geen gevolgen voor de zorglevering en de eigen bijdrage voor de cliënt. Na ontvangst van de nieuwe zorgtoewijzing is het belangrijk dat u binnen vijf werkdagen eventuele Meldingen aanvang zorg (MAZ) of mutaties (MUT) verstuurt op de nieuw ontvangen zorgtoewijzing. Na verwerking is daarmee het verhuisdossier afgerond. Indien de cliënt verhuist binnen dezelfde zorgkantoorregio dan is het verhuisdossier niet van toepassing.

Het verhuisdossier wordt ingevoerd per 1 oktober 2019. Zorgkantoren vinden echter dat alle cliënten die in het verleden zijn verhuisd, recht hebben op één loket in de regio waarin zij wonen. Zorgkantoren voeren daarom een herstelactie uit, zodat ook verhuizingen uit het verleden conform de nieuwe werkwijze worden behandeld. Tussen 16 oktober en 1 november 2019 voert Zorgkantoor Midden IJssel éénmalig in een keer het verhuisdossier uit voor cliënten die alleen zorg in natura ontvangen en voor 1 oktober 2019 zijn verhuisd. Dit betekent dat zorgaanbieders op dat moment aanzienlijk meer intrekkingen en toewijzingen toegezonden krijgt dan normaal. De herstelactie voor cliënten die gebruikmaken van pgb, al dan niet in combinatie met zorg in natura, volgt tussen 11 november en 22 november 2019. Het is belangrijk dat zorgaanbieders na ontvangst van de nieuwe zorgtoewijzingen op basis van de herstelactie tijdig (binnen maximaal tien werkdagen) eventuele MAZ- of MUT-berichten versturen. We vragen u daar voldoende tijd voor vrij te maken.

U kunt altijd bij ons zorgkantoor terecht. Neem contact met ons op via wachtlijst@eno.nl of bel de afdeling Zorgtoewijzing op werkdagen tussen 8.30 en 17.00 uur via telefoonnummer (0570) 68 74 41.