Inkoopbeleid voor 2020 voor de Langdurige Zorg

Op deze pagina informeert het Zorgkantoor Midden IJssel u over het Zorginkoopbeleid Wlz 2020. Voor de zorginkoop voor 2020 vormt het meerjarig beleidskader voor 2018-2020 de basis en dit is aangevuld met een landelijk addendum voor 2020 en een op de regio Midden IJssel toegespitst regionaal inkoopkader voor 2020. Deze vormen gezamenlijk het kader voor contractering Wlz 2020 in de regio Midden IJssel.

 

Regioanalyse

Zorgkantoor Midden IJssel stelt jaarlijks een regioanalyse samen. Deze regioanalyse vertaalt de landelijke en regionale ontwikkelingen rondom zorgvraag en-aanbod naar speerpunten voor het regionale zorginkoopbeleid. De regioanalyse is daarmee een belangrijke pijler voor het zorginkoopbeleid van het zorgkantoor. Zie voor meer informatie de Regioanalyse.

 

Regionaal inkoopkader Langdurige Zorg 2020

U kunt het regionaal Inkoopkader Langdurige Zorg 2020 hieronder downloaden. Deze maakt als “deel 2” onderdeel uit van het inkoopkader Langdurige Zorg 2020.

 

Landelijk inkoopkader Langdurige Zorg 2020

Het regionaal deel maakt onderdeel uit van het landelijk inkoopkader Wlz 2020. Hiervoor zijn onderstaande documenten van toepassing (inclusief de voorbeeld Wlz overeenkomst 2020 met regionale afspraken en bijlagen).

NB. op basis van de Nota van Inlichtingen zijn er een aantal documenten gewijzigd. Deze nieuwe versies staan hieronder in de alinea Gewijzigde inkoodocumenten na Nota van Inlichtingen.

 

Tijdpad voor contractering

De gezamenlijke zorgkantoren hebben een uniform tijdpad vastgesteld voor de inkoopafspraken 2020. Dit tijdpad is vermeld in hoofdstuk 6 van het regionaal inkoopkader.

 

Informatiebijeenkomst

Op dinsdag 11 juni 2019 heeft er een informatiebijeenkomst plaatsgehad voor zorgaanbieders over het inkoopbeleid 2020 langdurige zorg. De tijdens deze informatiebijeenkomst gehanteerde presentatie (powerpoint) kunt u hier downloaden.

 

Vragen en antwoorden

Er was de afgelopen periode een mogelijkheid om vragen te stellen naar aanleiding van het gepubliceerde landelijke en regionale inkoopkader 2020. Deze vragen konden alleen betrekking hebben op de wijzigingen in het beleid. Inmiddels zijn alle binnengekomen vragen van een antwoord voorzien in de zogenaamde Nota van Inlichtingen. U treft hieronder twee documenten aan: een document met de beantwoording van vragen over het regionaal zorginkoopbeleid 2020 van Zorgkantoor Midden IJssel en een document met de beantwoording van vragen over het landelijk inkoopkader 2020.

 

Gewijzigde inkoopdocumenten 2020 na Nota van Inlichtingen

Naar aanleiding van de beantwoording van vragen via de Nota van Inlichtingen zijn er een aantal aanpassingen in de documenten voor de zorginkoop 2020 aangebracht. Deze gewijzigde documenten treft u hieronder aan en vervangen derhalve de eerder per 29 mei gepubliceerde versies:

Contouren zorginkoop Wlz 2020

De gezamenlijke zorgkantoren hebben de contouren voor het zorginkoopbeleid Wlz 2020 vastgesteld. Dit document kunt u downloaden met onderstaande link.