Contractering van (onafhankelijke) cliëntondersteuning voor 2022

Cliëntondersteuning versterkt de eigen regie van cliënten en borgt dat zij weloverwogen keuzes kunnen maken over hun zorg. Organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden, leveren daar een belangrijke bijdrage aan. Zorgkantoren contracteren daarvoor organisaties die deze onafhankelijke cliëntondersteuning kunnen bieden. Hieronder treft u nadere informatie aan over de contractering van organisaties voor onafhankelijke cliëntondersteuning voor 2022.

Voor het jaar 2022 hanteren we een eenjarig inkoopkader

Belangrijke reden om voor dit moment geen meerjarenkader te ontwerpen, ligt in een aantal toekomstige ontwikkelingen die in 2022 verder uitgekristalliseerd wordt. De resultaten van de Pilots Volwaardig Leven en een aantal andere landelijke ontwikkelingen die nog lopen, vormen belangrijke input voor 2023 en verder. Vanaf 2023 zijn we van plan te gaan werken we met een meerjarig inkoopkader.

In het inkoopkader 2022 en de overeenkomst staat welke eisen gesteld worden

Zorgkantoren vinden het belangrijk dat organisaties die onafhankelijke cliëntondersteuning bieden voldoen aan (kwaliteits)eisen. In het inkoopkader 2022 en in de overeenkomst 2022 zijn deze eisen nader ingevuld.

Het contracteringsproces verloopt in een aantal stappen

Als u voor een overeenkomst in 2022 in aanmerking wil komen, dan verzoeken wij u om dit kenbaar te maken vóór 1 augustus 2021. Op bladzijde 12 van het inkoopkader leest u welke documentatie u hiervoor aanlevert. Op bladzijde 13 leest u hoe het selectieproces in z’n werk gaat.

 

Uiterlijk 15 september hoort u of u in aanmerking komt voor een overeenkomst. Uw inschrijving voor regio Midden IJssel kunt u, vergezeld van de benodigde documenten, sturen naar offerte-wlz@eno.nl.

 

Tijdspad inkoop onafhankelijke cliëntondersteuning Wlz 2022
 

Publicatie van het Inkoopkader Onafhankelijke Cliëntondersteuning 2022 en bijlagen op de websites van de zorgkantoren en start inschrijving

28 mei 2021

Mogelijkheid tot stellen van vragen

17 juni 2021

Publicatie van Nota van Inlichtingen 2022

30 juni 2021
Sluiting inschrijving voor inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning 1 augustus 2021 (17.00 uur)
Beoordeling door zorgkantoren Vanaf 2 augustus 2021

Bekendmaking van de organisaties die overeenkomst krijgen

15 september 2021

Mogelijkheid tot bezwaar

29 september 2021

Uiterste moment van reactie op bezwaar

15 oktober 2021

Sluiten overeenkomsten inkoop Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Oktober 2021

Ingang overeenkomst

1 januari 2022

 

Documenten inkoop OCO 2022: