Contracteerruimte 2018

Zoals aangegeven gaan wij u wederom periodiek informeren over de benutting van de contracteerruimte 2018.

 

Update oktober 2018 herschikkingsafspraken 2018

Het zorgkantoor heeft in de afgelopen periode de herschikkingsafspraken voor 2018 vastgelegd. Als basis voor de herschikking dienden de aangeleverde productiegegevens tot en met juni 2018 waarop middels extrapolatie een jaarprognose is berekend.

 

De jaarprognose vormde in principe de budgetafspraak voor de herschikking 2018, tenzij er onderbouwde aanpassingsverzoeken werden ingediend. Een aantal zorgaanbieders heeft hierop gereageerd, in die zin dat de basis voor de prognoseberekening onvolkomenheden bevatte en/of de productie-gegevens over de eerste helft van 2018 niet representatief waren voor de bepaling van de jaarprognose. Deze aanpassingsverzoeken zijn beoordeeld door het zorgkantoor.

 

Het resultaat van de herschikking (mede na beoordeling) is inmiddels met alle zorgaanbieders gecommuniceerd en vastgelegd. Het totaalbedrag van de herschikkingsafspraken voor 2018, inclusief de afspraken voor crisiszorg en meerzorg in de regio, is binnen de beschikbare contracteerruimte 2018 voor de regio Midden IJssel gebleven. Met de vaststelling van deze herschikkingsafspraken voor 2018 is tevens de financiering op basis van ‘geld volgt klant’ voor 2018 beëindigd.

 

Update augustus 2018 o.b.v. de declaratieverwerking t/m juni 2018

Het zorgkantoor heeft de prognose van de benutting van de contracteerruimte voor Zorg in Natura 2018 geactualiseerd op basis van de tot heden aangeleverde productiegegevens tot en met juni 2018. In deze prognose is rekening gehouden met de effecten van de samenloopcontroles Wlz-Zvw, verwachte meerkosten van Meerzorg en de beschikbaarheidskosten van crisisbedden in de regio. Op basis van deze inzichten verwachten wij evenals vorige maand per saldo ‘rond de €0’ uit te zullen komen.  

 

Naast het feit dat de posten in de prognose al een onzekerheidsmarge met zich meedragen hebben wij momenteel onvoldoende inzicht in de effecten van ‘bovenregionaliteit’, dat wil zeggen het effect van de verrekening tussen zorgkantoren van zorgverlening aan ‘bovenregionale’ cliënten. Dit is mede bepalend voor de invulling van de herschikking 2018 die in de komende weken zijn beslag gaat krijgen. Zodra hierover meer duidelijkheid bestaat informeren wij u hier uiteraard over via de reguliere kanalen.

 

Update juli 2018 m.b.t. declaratieverwerking t/m mei 2018

Het zorgkantoor heeft op basis van de tot heden aangeleverde productiegegevens tot en met mei 2018 een nieuwe prognose gemaakt voor benutting van de contracteerruimte voor Zorg In Natura in 2018. De huidige prognose komt bij gelijkblijvende omstandigheden uit op (afgerond) € 250.820.000. Voor Zorg in Natura is er op dit moment (afgerond) € 250.890.000 beschikbaar voor onze regio. Dit houdt in dat het beschikbare kader op basis van deze prognoseberekening net niet overschreden wordt. Bij deze prognose is tevens rekening gehouden met effecten van de samenloopcontroles Wlz-Zvw, verwachte meerkosten van Meerzorg en de beschikbaarheidskosten van crisisbedden in de regio.

 

  Prognose t/m mei 2018
Prognose Totaal (afgerond) € 250.820.000
Regiobudget ZIN (afgerond) € 250.890.000
Saldo € 70.000
Percentueel 0,0%

 

Hierbij benadrukken we dat de prognose tot stand is gekomen door de tot heden aangeleverde declaratiegegevens over de eerste maanden als uitgangspunt te nemen en dat dit daardoor wellicht een nog onvoldoende betrouwbaar beeld geeft over de totale te verwachte zorgkosten voor geheel 2018. Daarnaast kennen de andere posten die in de raming zijn meegenomen een onzekerheidsmarge.

 

Update juni 2018 m.b.t. declaraties t/m april 2018

Het zorgkantoor heeft op basis van de tot heden aangeleverde productiegegevens tot en met april 2018 een nieuwe prognose gemaakt voor benutting van de contracteerruimte voor Zorg In Natura in 2018. Deze prognose komt bij gelijkblijvende omstandigheden uit op (afgerond) € 251.510.000. Voor Zorg in Natura is er op dit moment (afgerond) € 250.890.000 beschikbaar voor onze regio. Dit houdt in dat het beschikbare kader op basis van deze prognoseberekening met circa €620.000 overschreden dreigt te worden. Bij deze prognose is rekening gehouden met effecten van de samenloopcontroles Wlz-Zvw, verwachte meerkosten van Meerzorg en de beschikbaarheidskosten van crisisbedden in de regio.

 

  Prognose t/m april 2018
Prognose Totaal (afgerond) € 251.510.000
Regiobudget ZIN (afgerond) € 250.890.000
Saldo -/- € 620.000
Percentueel -/- 0,2%

 

Hierbij benadrukken we dat de prognose tot stand is gekomen door de tot heden aangeleverde declaratiegegevens over de eerste maanden als uitgangspunt te nemen en dat dit daardoor wellicht een nog onvoldoende betrouwbaar beeld geeft over de totale te verwachte zorgkosten voor geheel 2018. Daarnaast kennen de andere posten die in de raming zijn meegenomen een onzekerheidsmarge.  

 

Update mei 2018 m.b.t. declaraties t/m maart 2018

Het zorgkantoor heeft op basis van de tot heden aangeleverde productiegegevens tot en met maart 2018 een eerste prognose gemaakt voor benutting van de contracteerruimte voor Zorg In Natura in 2018. Deze prognose komt bij gelijkblijvende omstandigheden uit op (afgerond) € 250.770.000. Voor Zorg in Natura is er op dit moment (afgerond) € 250.890.000 beschikbaar voor onze regio. Dit houdt in dat er op basis van deze eerste prognose het beschikbare kader volledig zal worden benut.

 

Bij deze prognose is rekening gehouden met effecten van de samenloopcontroles Wlz-Zvw, verwachte meerkosten van Meerzorg en de beschikbaarheidskosten van crisisbedden in de regio.

 

  Prognose t/m maart 2018

Prognose Totaal (afgerond)

€ 250.770.000
Regiobudget ZIN (afgerond) € 250.890.000
Saldo € 120.000
Percentueel 0,0%

 

Hierbij benadrukken we dat de prognose tot stand is gekomen door de tot heden aangeleverde declaratiegegevens over de eerste 3 maanden als uitgangspunt te nemen en dat dit daardoor wellicht een nog onvoldoende betrouwbaar beeld geeft over de totale te verwachte zorgkosten voor geheel 2018.

 

Update benutting contracteerruimte april 2018

In 2018 hanteert het zorgkantoor een volumebeleid welke is gericht op ‘geld volgt klant’. Het definitief voor 2018 af te spreken volume per zorgaanbieder hangt daarmee in beginsel volledig af van de keuze die cliënten maken voor een zorgaanbieder en leveringsvorm. Het geld volgt daarmee de keuze die cliënten maken voor een zorgaanbieder. De afspraak over de volumes in 2018 die per 1 november 2017 per zorgaanbieder is vastgelegd, de initiële productieafspraak, biedt dus geen zekerheid voor de definitief te maken productieafspraak 2018. Het is niet toegestaan om zonder toestemming van het zorgkantoor zorg ‘zonder behandeling’ om te zetten naar zorg ‘met behandeling’. In de herschikking 2018 wordt het definitieve financiële kader opnieuw vastgesteld, waarbij aanvullende productieafspraken voor de kavels VPT en MPT prioriteit hebben.

 

Per maand zal het zorgkantoor via haar website aangeven of de naar jaarbasis (verwachte) geëxtrapoleerde productierealisatie nog past binnen de beschikbare contracteerruimte 2018. Op die manier blijven zorgaanbieders op de hoogte van de benutting van de contracteerruimte. Via deze publicatie hebben zorgaanbieders ook vroegtijdig in het jaar duidelijkheid over het productieniveau dat verwerkt kan worden in de definitieve productieafspraak 2018. Daarbij dient uiteraard het totaal van de definitieve productieafspraken 2018 binnen de contracteerruimte te passen.

 

Zodra er sprake is van een verwachte overschrijding van de contracteerruimte zal het zorgkantoor aangeven hoe groot de overschrijding is en dus het risico dat een deel van de verwachte zorglevering op jaarbasis niet vergoed kan worden. Indien blijkt dat dit risico te groot wordt, zal het zorgkantoor het geld volgt klant-model omzetten naar een vaste volumeafspraak.

 

Op dit moment (april 2018) zijn de declaraties over januari en februari 2018 grotendeels verwerkt, de aanlevering en verwerking van de maand maart vindt momenteel nog plaats. De declaraties over januari en februari vormen echter een te smalle basis om een betrouwbare jaarprognose af te geven. Daarom publiceren we op dit moment nog geen (prognose van de) benutting. Zodra de cijfers een betrouwbaarder beeld opleveren, zullen we de eerste prognose op onze website publiceren.

 

Beslag productieafspraken op contracteerruimte 2018

De initiële productieafspraken WLZ 2018 die het zorgkantoor Midden IJssel heeft gemaakt per 1 november 2017 met de zorgaanbieders passen binnen de contracteerruimte die de NZa voor de regio Midden IJssel heeft vastgesteld. De contracteerruimte voor de regio Midden IJssel voor Zorg in Natura bedraagt, met inachtneming van een budgetoverheveling in verband met bovenregionale zorg, ruim € 250 mln. In de initiële budgetronde is een deel van de afspraken gebaseerd op een percentage van de herschikkingsvolumes 2017 waardoor er voor een bedrag van € 207 mln. in budgetafspraken is vastgelegd in budgetformulieren richting de NZa.

Aangezien er in de initiële budgetronde slechts een deel van het verwachte volume is meegenomen in de contractafspraken is er nog sprake van enige onverdeelde contracteerruimte. Deze onverdeelde contracteerruimte is in de loop van 2017 beschikbaar voor het volumebeleid ‘geld volgt klant’ en de te verwachten effecten van de zogenaamde samenloopcontroles.