Declareren

 

Samenloop controles Zorgverzekeringswet en Wet langdurige zorg

Zorgverzekeraars controleren sinds 1 april 2018 actief of declaraties ten onrechte ten laste van de Zorgverzekeringswet (Zvw) worden gebracht, terwijl de zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz) betaald moet worden (de zogenoemde samenloopcontroles). Het gaat onder meer om controles op declaraties voor wijkverpleging, eerstelijnsverblijf, huisartsenzorg, mondzorg, farmacie en eerstelijnsdiagnostiek. Zorgverzekeraars hebben de wettelijke plicht om hun declaraties op samenloop met Wlz-indicaties te controleren, maar konden dat tot nu toe niet optimaal doen omdat relevante informatie niet digitaal kon worden uitgewisseld. Dat kan nu wel. Zowel aanbieders als brancheverenigingen zijn over de controles geïnformeerd. Voor meer informatie, zie de landelijke Q&A van Zorgverzekeraars Nederlandl of neem contact op met het zorgkantoor.

 

Declareren op cliëntniveau

In 2020/2021 dienen de AW319 bestanden (Declareren op Cliëntniveau) aangeleverd te worden binnen maximaal 17 werkdagen na afloop van de declaratieperiode. Zie voor meer informatie uw Addendum bij overeenkomst 2020/2021.

 

 

Jaarovergang

Voor een correcte verwerking van de declaraties dient de aanlevering van declaraties over de jaren 2020 en 2021 in twee aparte bestanden plaats te vinden. Hierbij is het kalenderjaar leidend. Contractafspraken worden immers ook per jaar gemaakt. In het declaratieprotocol 2020/2021 is hiervoor het volgende artikel opgenomen (artikel 3 lid 4):

Een declaratie mag alleen declaratieregels bevatten die betrekking hebben op hetzelfde kalenderjaar.

Correcties over het voorgaande kalenderjaar dienen in een aparte declaratie te worden aangeleverd.

 

Bestanden met betrekking tot 2020 kunnen aangeleverd worden tot en met 8 maart 2021.

 

Invulinstructie AW319

Op de website van Vektis vindt u de laatste standaardbeschrijving, invulinstructie, bedrijfs- en controleregels, Erratum/addendum EI-standaarden met betrekking tot de AW319 en AW320.

 

Vermindering administratieve lasten bij medisch specialistische zorg thuis

In februari van dit jaar heeft de NZa het besluit genomen om de beleidsregel Medisch specialistische Verpleging Thuis (MSVT) te laten vervallen met ingang van 1 januari 2018. De uitwerking van de consequenties die deze wijziging heeft voor ziekenhuizen, huisartsen, thuiszorgaanbieders en zorgverzekeraars/zorgkantoren, is nu verwerkt in een factsheet. Deze factsheet is opgesteld door ActiZ, NFU, V&VN en ZN.

 

In de factsheet, die zorgaanbieders en zorgverzekeraars kunnen inzetten als een soort gebruiksaanwijzing, is uitgebreid te lezen wat de veranderingen zijn. Ook is te zien hoe zoveel mogelijk van de huidige administratieve problemen worden opgelost. Aanleiding voor het schrappen van de beleidsregel MSVT is de nieuwe duiding (standpunt) van Zorginstituut Nederland over verpleging in de Zorgverzekeringswet en de Wet langdurige zorg en de klachten van zorgaanbieders over de administratieve lasten die MSVT tot nu toe met zich meebrengt. 

 

De factsheet is gemaakt op basis van input die geleverd is tijdens een aantal bijeenkomsten met ActiZ, NFU, V&VN en ZN in samenwerking met andere brancheorganisaties. De factsheet is met name bestemd voor zorgaanbieders en zorgverzekeraars.

 

Overig nieuws

Definitieve versie koppeltabel

Op de website van Vektis kunt u de aangepaste en definitieve versie van de koppeltabel downloaden.U vindt hier tevens de Controle-matrices voor de AW319. Houd de website www.vektis.nl in de gaten voor wijzigingen.

Geen eigen softwarepakket om een declaratiebericht aan te maken?

Promeetec heeft een softwareapplicatie ontwikkeld waarmee u een AW319 declaratiebericht kunt aanmaken. Zie voor alle relevante informatie de website www.promeetec.nl.