Veelgestelde vragen


Bekijk de antwoorden op veelgestelde vragen over zorg in natura.

Maak hieronder uw keuze:

Behandeling in de Wlz

Heeft u de Wlz-indicatie ‘Verblijf met behandeling’ en verblijft u in een instelling die ook uw behandeling levert? Dan heeft u vanuit de Wlz recht op vergoeding van huisartsenzorg, geneesmiddelenzorg, hulpmiddelenzorg en mondzorg. U krijgt deze zorg niet meer vergoed uit de Basisverzekering. Dit geldt vanaf de dag dat u in een instelling verblijft. De instelling waar u verblijft regelt deze zorg voor u.

 

Aanvullende verzekering

Voor sommige onderdelen van uw behandeling is vergoeding opgenomen in Aanvullende verzekeringen. Of het afsluiten van een Aanvullende verzekering zinvol is, is ter eigen afweging. Uw Wlz-instelling kan u daarbij helpen door informatie te geven over de zorg die zij u biedt of kan bieden. Ook kan uw Wlz-instelling u informeren over de zorg die u kunt verwachten. Voorbeeld: Soms is fysiotherapie integraal onderdeel van de behandeling die door uw Wlz-verblijfsinstelling wordt geleverd en heeft u recht op vergoeding vanuit de Wlz.

 

Indien u kiest voor levering van zorg in de vorm van een volledig pakket thuis (vpt), modulair pakket thuis (mpt), persoonsgebonden budget (pgb) of een combinatie van mpt en pgb is er per definitie geen sprake van verblijf en behandeling door dezelfde instelling. U heeft vanuit de Wlz dan geen aanspraak op vergoeding van extra zorg.

 

Heeft u vragen?
U kunt afdeling Zorgtoewijzing bellen van maandag tot en met vrijdag van 08.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 0570-687441.

Bij verblijf in een zorgstelling op basis van een Wlz-indicatie ontvangt u alle zorg en diensten die tot de Wlz aanspraken behoren zonder dat u hoeft bij te betalen (behoudens de wettelijke Eigen Bijdrage). Zorginstellingen mogen u uiteraard wel aanvullende diensten aanbieden die niet in het verzekerde pakket zitten. Veelal vindt er overleg met de cliëntenraad plaats over de aard en de kosten voor deze aanvullende diensten.

Het kan voorkomen dat er sprake is van een gedwongen verhuizing in verband met renovatie en/of nieuwbouw of het permanent sluiten van een woning voor verblijf. In dat geval ontvangt u van de zorginstelling een tegemoetkoming in de kosten voor het inrichten van de nieuwe woning.

Een verzekerde met een Wlz-indicatie die in een instelling verblijft én behandeling door dezelfde instelling ontvangt, heeft aanspraak op geneeskundige zorg van algemeen medische aard ten laste van de Wlz. Dit omvat dus ook trombosezorg. Ook als de instelling het onderzoek uitbesteedt aan een trombosedienst, blijft het Wlz-zorg. (Op grond van artikel 3.1.1 lid 1 onderdeel d sub 1 Wlz)

 

In alle andere gevallen valt trombosezorg voor verzekerden met een Wlz-indicatie onder de Zorgverzekeringswet (Zvw): bij verblijf in een instelling zonder dat de verblijfsinstelling ook daadwerkelijk behandeling biedt/laat bieden en bij zorg thuis met een volledig pakket thuis (vpt) of een modulair pakket thuis (mpt) of zelf geregeld met een persoonsgebonden budget (pgb).