PGB, wijzigingen vanaf 2019

26 augustus 2019 – Handreiking minimale pgb-vaardigheid

Denkt u erover na om uw zorg en ondersteuning in te kopen met een persoonsgebonden budget (pgb)? Voor het beheer van een pgb moet u verschillende dingen weten en kunnen. Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) heeft een checklist en een handreiking gepubliceerd die beschrijft welke kennis en vaardigheden u nodig heeft om met een pgb te werken. Wij adviseren u de checklist te lezen voordat u een pgb aanvraag doet. Een uitgebreide toelichting op de checklist is opgenomen in de handreiking minimale pgb vaardigheid.

 

 

Tarieven 2019
De tarieven voor het pgb-Wlz worden in 2019 met 3,63% verhoogd. Uw pgb-Wlz is in 2019 dus 3,63% hoger dan in 2018. Dit geldt ook voor eventuele budgetgarantie.

 

Tarievenlijsten

Nieuwe zorgovereenkomst en zorgbeschrijving
Maakt u met uw zorgverlener nieuwe afspraken over zijn/haar werkzaamheden in 2019? Stuur dan een nieuwe zorgovereenkomst en een nieuwe zorgbeschrijving naar ons zorgkantoor.
Als u de modelovereenkomsten van de SVB gebruikt, gaat het invullen, beoordelen en verwerken van de nieuwe zorgovereenkomst sneller. U vindt deze modelovereenkomsten op de website van de SVB.

Het Zorgkantoor Midden IJssel maakt gebruik van deze zorgbeschrijving.

 

Uiterlijk van de toekenningsbeschikking

U ziet op de toekenningsbeschikking 2019 het budget dat door uw zorgkantoor is toegekend. Op de toekenningsbeschikking vindt u geen specificatie meer die is uitgesplitst naar functies. Eventuele toeslagen worden wel op de toekenningsbeschikking getoond.

Toeslag kwaliteit voor V&V
In 2019 komen budgethouders die met een zorgprofiel VV4 tot en met VV8 wonen in een kleinschalig pgb-wooninitiatief en al wooninitiatieftoeslag ontvangen in aanmerking voor de “toeslag voor kwaliteit V&V”. Deze toeslag is het gevolg van de kwaliteitsgelden die zijn vrijgemaakt voor de ouderenzorg. U ontvangt automatisch deze toeslag van 4000 euro. Deze toeslag kunt u inzetten voor het ophogen van het aantal uren zorg, dan wel het aanpassen van het afgesproken tarief.
De “toeslag voor kwaliteit V&V” stelt de wooninitiatieven in staat om aan de eisen van het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg te voldoen. U kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan het bevorderen van persoonsgerichte zorg of de inzet van extra deskundig personeel.
Let op, deze toeslag is tijdelijk. Eind 2019 onderzoekt VWS op welke wijze de toekenning van de kwaliteitsgeleden voor het kleinschalig pgb-wooninitiatief nader vorm kan krijgen.

 

Derdenbeding
In de zorgovereenkomsten die budgethouders met zorgverleners afsluiten moet een passage over het derdenbeding zijn opgenomen.
Omdat deze passage in veel zorgovereenkomsten niet is opgenomen is de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in de tweede helft van 2018 gestart met het aanschrijven van budgethouders om de zorgovereenkomst te vervangen. Het zorgkantoor vraagt nadrukkelijk aandacht voor dit traject. Het niet vervangen van de zorgovereenkomst kan er toe leiden dat op enig moment uw zorgverlener niet meer uitbetaald kan worden.

 

Wet Minimum Loon (WML)
Er zijn budgethouders die van de SVB een brief hebben ontvangen met het verzoek om via een verklaring aan te geven of het met de zorgverlener afgesproken inclusief vakantiebijslag is. Als het tarief niet inclusief vakantiebijslag is dan dient de budgethouder met een wijzigingsformulier het tarief hierop aan te passen. Het zorgkantoor vraagt ook voor dit onderwerp uw medewerking omdat het niet reageren op het verzoek van de SVB er toe kan leiden dat uw zorgverlener niet meer kan worden uitbetaald.