PGB verantwoording

Op deze pagina staat informatie over de werkwijze van het verantwoorden met betrekking tot de PGB-jaren 2015 en 2014

 

Verantwoording met ingang van PGB-jaar 2015

Het SVB Servicecentrum PGB (SVB) stelt aan het einde van het jaar een eindafrekening op. Als u akkoord gaat met deze eindafrekening dan stuurt de SVB deze eindafrekening naar het zorgkantoor.


Voordat het zorgkantoor de eindafrekening goedkeurt kan het zorgkantoor u uitnodigen voor een gesprek over de besteding van uw PGB. Dat gesprek kan ook bij u thuis plaatsvinden.

Bemiddelingskosten

U mag, net als vorig jaar, de bemiddelingskosten van uw PGB betalen als u voldoet aan de volgende twee voorwaarden:

 1. U had op 31-12-2011 een PGB en het zorgkantoor heeft sindsdien doorlopend een PGB aan u toegekend en;
 2. het bemiddelingsbureau heeft een keurmerk van het Keurmerkinstituut (zie www.keurmerk.nl).

Voldoet u aan beide voorwaarden, dan mag u van uw PGB de volgende bedragen aan bemiddelingskosten besteden:

 • maximaal € 250 per jaar indien uw PGB op jaarbasis € 25.000 of minder bedraagt, of;
 • maximaal € 500 per jaar indien uw PGB op jaarbasis meer dan € 25.000 bedraagt.

LET OP: Vanaf 1 januari 2016 mag het PGB-Wlz niet meer worden besteed aan bemiddelingskosten.

Terugbetalen

Het PGB is gemeenschapsgeld dat bestemd is voor de inkoop van zorg. Het PGB dat u niet aan zorg uitgeeft, betaalt de SVB terug aan het zorgkantoor.

 

Wat als, na onderzoek, fraude vaststaat?

Als uit onderzoek blijkt dat er sprake is van fraude, dan kunnen wij een aantal maatregelen nemen:

 • we vergoeden de declaratie niet;
 • we laten een door de SVB uitbetaalde of door het zorgkantoor Midden IJssel vergoede declaratie terugbetalen door de budgethouder, als de fraude pas na de uitbetaling of vergoeding door ons is vastgesteld;
 • we brengen eventuele extra gemaakte (onderzoeks)kosten in rekening;
 • we beëindigen het PGB;
 • we melden de fraude op de waarschuwingslijst van Stichting Centraal Informatie Systeem en/of andere databanken. Zo waarschuwen we andere zorgkantoren en wordt het voor de fraudeur moeilijk om ergens anders een PGB aan te vragen. Deze databanken vallen onder de privacywetgeving en zijn aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens;
 • we doen aangifte bij de politie.

Let op: dit zijn mogelijke maatregelen. Voor welke maatregelen wordt gekozen, is afhankelijk van de aard en de omvang van de fraude.

Verantwoordingsvrij bedrag

De SVB stort een 'verantwoordingsvrij' bedrag van 1,5% van het PGB op uw eigen bankrekening en dat bedrag is bestemd voor kleine uitgaven. Hierbij geldt een minimum van € 250 per jaar en een maximum van € 1.250 per jaar. Als u geen uitgaven heeft gedaan heeft u geen recht op het verantwoordingsvrije bedrag.

 

U kunt het declareren bij het SVB Servicecentrum PGB (SVB). U dient daarvoor een declaratie te maken en in te dienen bij de SVB.

 

Let op: Als achteraf blijkt dat de SVB een te groot bedrag als verantwoordingsvrij bedrag aan u heeft uitbetaald, bijvoorbeeld omdat het PGB in de loop van het jaar wordt beëindigd waardoor de hoogte van het verantwoordingsvrije bedrag lager wordt dan € 250, dan vordert de SVB het meerdere bij u terug.

Goed om te weten:

 • Uw administratie vijf jaar bewaren
  Als budgethouder bent u verplicht om uw PGB-administratie vijf jaar te bewaren.
 • Intensieve controle, administratief vooronderzoek en huisbezoek
  Steekproefsgewijs controleren wij tussen 10% en 33% van onze budgethouders of het PGB besteed is aan zorg. Dit doen we door de zorgovereenkomsten, declaraties, facturen, loonstroken van de SVB en (indien van toepassing) de betalingsbewijzen (bankafschriften) bij u op te vragen. Dit wordt een intensieve controle genoemd.
 • Tips voor een goede administratie
  Om goed te kunnen declareren bij de SVB, moet u uw administratie goed bijhouden. Er zijn verschillende mogelijkheden om de administratieve verplichtingen gemakkelijker te maken. Bekijk onze tips voor een goede administratie.