Informatie voor budgethouders vanwege het coronavirus

Het zorgkantoor ziet dat er veel extra inzet is van zorgverleners en gewaarborgde hulpen om de zorg voor de budgethouder in deze moeilijke tijd zo goed mogelijk door te laten gaan. Wij begrijpen dat dit niet meevalt als de dagbesteding en de scholen gesloten zijn, zorgverleners ziek worden en veel mensen thuis moeten werken. Wij waarderen de extra inzet van alle zorgverleners enorm.

Inmiddels is de meeste zorg weer opgestart, maar de coronamaatregelen kunnen voor u als budgethouder gevolgen hebben gehad. Op deze pagina informeren wij u over de maatregelen die getroffen zijn om de zorginzet gedurende deze coronaperiode zo goed mogelijk te kunnen continueren. Natuurlijk kunt u het zorgkantoor altijd bellen of mailen als u vragen heeft.

U komt niet uit met uw budget ten gevolge van de coronamaatregelen

  • Toegekende Extra kosten in verband met coronamaatregelen.
    Budgethouders mogen het toegekende EKC alleen gebruiken voor extra zorg die is ingekocht in verband met de coronamaatregelen. Bijvoorbeeld als vervangende zorg vanwege het niet doorgaan van de dagbesteding. EKC mag niet worden gebruikt om extra zorg in te kopen die niet direct samenhangt met de coronamaatregelen. 
  • Blijkt na 1 augustus dat u niet uitkomt met uw budget als gevolg van de coronamaatregelen? Neemt u dan contact op met het zorgkantoor om de mogelijkheden te bespreken. Voor het aanvragen van Extra Kosten in verband met coronamaatregelen gebruikt u voor kosten tot 1 oktober 2020: 
    Aanvragen EKC tot 1 oktober 2020. Voor de kosten na 1 oktober 2020 gebruikt u: Aanvragen EKC na 1 oktober 2020. Let u er hierbij op dat u een nieuw formulier invult voor 2021.

Niet-geleverde Wlz-zorg.

Formulieren voor registratie gedeclareerde, niet-geleverde zorg

Sinds Nederland te maken heeft met een tweede corona-golf kunnen budgethouders zorg declareren die niet geleverd is vanwege corona. Deze regeling is opnieuw van kracht vanaf 1 oktober 2020 en geldt voor pgb Wmo, pgb Jeugdwet en pgb Wlz. Wij hebben u hier eerder over geïnformeerd.

 

Doorbetaling is in deze regeling alleen mogelijk als de budgethouder of de zorgverlener besmet is geraakt of in quarantaine moet. Hierdoor kan tijdelijk geen (volledige) zorg of ondersteuning worden geleverd. De regeling geldt ook voor situaties waarin de dagbesteding (gedeeltelijk) sluit in verband met besmetting of voor situaties waarin zij niet de volledige zorg kunnen leveren door de RIVM-richtlijnen. Wanneer de zorg op een Wlz-dagbesteding niet geleverd kan worden, moet er een verklaring van de dagbesteding in de administratie worden opgenomen. Deze verklaring is binnenkort te vinden op de websites van zorgkantoren.

 

Voor de continuïteit van de zorg is het belangrijk dat budgethouders hun zorgverleners blijven betalen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) vraagt daarom aan alle budgethouders om zorg die niet wordt geleverd in verband met coronamaatregelen door te betalen en te registeren.

 

Formulier

Voor het declareren van niet-geleverde zorg, moeten budgethouders hun zorg voor pgb Wlz bijhouden in een speciaal formulier. Op dit formulier registreren budgethouders de gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener.

 

Verklaring dagbesteding pgb-Wlz
In het geval dat de RIVM maatregelen niet kunnen worden gehandhaafd en dagbesteding hierdoor niet of in mindere mate kan worden geleverd, dient de zorgaanbieder hierover de budgethouder schriftelijk - middels dit formulier - te informeren om doorbetaling van niet-geleverde zorg mogelijk te maken.
De budgethouder bewaart het ingevulde formulier in zijn/haar pgb-administratie.

 

Formulieren invullen

Let bij het invullen van de formulieren goed op de volgende zaken:

Het gaat om gedeclareerde, niet-geleverde zorg van 1 oktober 2020 tot en met 31 december 2021.

De budgethouder vult voor elke zorgverlener een eigen formulier in.

De budgethouder kiest zelf de manier die handig is om de uren te registreren: per uur, dagdeel, dag of maand. Zolang het totale aantal uren maar klopt met de declaraties.

 

Uren geregistreerd, en dan?

Het is belangrijk dat budgethouders de niet-geleverde zorg voor zichzelf goed bijhouden. Zorgkantoren kunnen deze informatie bij budgethouders opvragen. Hoe beter de registratie nu, hoe makkelijker het straks is de totaaluren te verantwoorden.

 

Let op! Houden budgethouders de niet-geleverde zorg niet bij of wordt het overzicht na de crisis niet aangeleverd? Dan gaat het zorgkantoor ervan uit dat alle gedeclareerde zorg geleverd is. Blijkt op een later moment dat gedeclareerde zorg niet geleverd is, dan kan dit consequenties hebben voor de hoogte van het persoonsgebonden budget. Het is daarom belangrijk dat budgethouders:

  • De uren gedeclareerde, niet-geleverde zorg per zorgverlener goed bijhouden in de registratieformulieren.
  • De registratieformulieren goed bewaren, óók nadat de gegevens zijn gedeeld. De formulieren kunnen later nog een keer opgevraagd worden.

 

Subsidieregeling bonus zorgprofessionals

Tot nu toe was het onder de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19 voor zorginstellingen, gefinancierd via het persoonsgebonden budget uit de Jeugdwet, Wmo 2015, Zvw en Wlz, niet mogelijk voor hun medewerkers een bonus aan te vragen. De regeling wordt aangepast zodat ook deze instellingen gebruik kunnen maken van de regeling.

Deze aanpassing wordt met terugwerkende kracht van toepassing. Dat betekent dat de pgb instellingen nu op basis van de voorwaarden in de reeds gepubliceerde regeling een aanvraag kunnen indienen, nog voordat de aangepaste regeling is gepubliceerd. Dit geldt voor alle instellingen die met een overeenkomst van opdracht ‘instelling’ zorg leveren aan pgb-houders en waarvan de medewerkers een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd tijdens de COVID-19 uitbraak.

De pgb-Wlz instellingen kunnen een bonus voor de medewerkers aanvragen tot en met 29 oktober 2020 via DUS-I. U vindt het online aanvraagformulier een meer informatie op https://www.dus-i.nl/subsidies/bonusregeling.

 

Avondklok

Het Kabinet en de Tweede kamer hebben besloten om een avondklok in te stellen. Dit gaat in op zaterdag 23 januari. Het is dan tussen 21:00u – 04:30u niet toegestaan om buiten te zijn. Er is een uitzondering gemaakt voor zorgverleners van budgethouders. Vanaf 31 maart 2021 geldt de avondklok van 22.00 tot 04.30 uur. Zie het nieuwsbericht (Word-bestand) hierover.


Eigen verklaring avondklok en Werkgeversverklaring avondklok
Wanneer uw zorgverlener ’s avonds bij u zorg komt verlenen, heeft uw zorgverlener een ‘Eigen verklaring avondklok’ én een ‘Werkgeversverklaring avondklok’ nodig. Hiermee toont de zorgverlener aan dat hij met een geldige reden buiten is. De werkgeversverklaring moet u als werkgever invullen. U vult de verklaring in, ondertekent deze en geeft deze aan de zorgverlener. De eigen verklaring vult de zorgverlener zelf in.


De Werkgeversverklaring en de Eigen verklaring vindt u op Rijksoverheid.nl. In bijgaand document vindt u een instructie voor het invullen van de werkgeversverklaring (pdf).
Heeft u een OVO met een instelling afgesloten, dan ontvangt de zorgverlener de werkgeversverklaring van de instelling. De zorgverlener kan hiervoor contact opnemen met de instelling.


Meer informatie
Meer informatie vindt u op Rijksoverheid.nl/avondklok:. Of bel 0800-1351.

Vaccinatie

Op woensdag 6 januari is een gezamenlijke start gemaakt met vaccinatie van de eerste zorgmedewerkers in verpleeghuizen en medewerkers COVID-zorg in ziekenhuizen. Er is een indeling  gemaakt van wie wanneer aan de beurt is. Meer informatie leest u in het nieuwsbericht.

Wanneer pgb-zorgverleners worden gevaccineerd en hoe ze worden opgeroepen leest u hier.

 

Informatie over de maatregelen voor budgethouders

Formulieren

Overige informatie

Informatie van de overheid en SVB over corona