• Home
 • Wijzigingen zorgverzekering 2021

Wijzigingen 2021

De overheid bepaalt elk jaar de inhoud van de basisverzekering. Daarnaast passen wij ons aanbod vanuit de aanvullende en tandartsverzekeringen iets aan. Op deze pagina leest u wat er verandert.

 

Veranderingen in de basisverzekering

Basis GGZ

We hebben een verduidelijking aangebracht in het recht op behandeltrajecten:

 

“U heeft in beginsel recht op één behandeltraject per jaar (365 dagen). Als u verschillende zorgvragen heeft, behandelt uw zorgaanbieder deze in één en hetzelfde traject. U heeft geen recht op twee (of meer) behandeltrajecten tegelijkertijd of na elkaar in hetzelfde jaar. Uw zorgaanbieder kan het behandeltraject tussentijds aanpassen aan de hand van de zwaarte van uw zorgvraag.

 

U heeft na het sluiten van een behandeltraject alleen recht op een nieuw behandeltraject in hetzelfde jaar (365 dagen) als uw behandeltraject is beëindigd en u onverwacht (voor zowel u als voor uw zorgaanbieder):

 • terugkomt met de al bekende problematiek (terugval); of
 • last krijgt van andere problematiek.”

 

We hebben een verduidelijking aangebracht in de tekst over verwijzingen. De tekst is nu:

 

“U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling;
 • na het verstrijken van 365 dagen nadat de zorg is gestart, behalve in geval van het zorgproduct Generalistische Basis GGZ Chronisch;
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Uw verwijzer bepaalt dit.

 

De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld;
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ;
 • als de zorg een directe voortzetting is van;
  • zorg aan u vanuit een justitieel traject;
  • zorg aan u door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen de Wlz-indicatie;
  • zorg aan u vanuit de Jeugdwet;
  • gespecialiseerde ggz voor dezelfde zorgvraag;
 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden.

 

De geldigheidsduur van de verwijzing is negen maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat u zich heeft aangemeld bij een aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.”

Extra zorg rondom corona

Mensen die COVID-19 hebben gehad, kunnen gebruikmaken van extra zorg (fysiotherapie- en oefentherapie, ergotherapie en dieetadvies) om weer te herstellen van ernstige langdurige klachten (bijvoorbeeld vermoeidheid, verlies in spierkracht of benauwdheid). Een voorwaarde hiervoor is dat u meedoet aan een specifiek onderzoek naar deze zorg (of dat u aangeeft dit te willen doen als het onderzoek nog niet is gestart).

 

Dit wordt al vanaf juli 2020 vergoed, en het gaat door in 2021. Deze zorg valt onder het eigen risico.

Fysiotherapie en oefentherapie

 • De vergoeding voor gesuperviseerde oefentherapie bij COPD, als sprake is van stadium II of hoger van de GOLD Classificatie voor spirometrie, is uitgebreid. De vergoeding is nu:
  • als sprake is van klasse A van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste vijf behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een matige ziektelast of een voldoende fysieke capaciteit: maximaal de eerste zevenentwintig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal drie behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren;
  • als sprake is van klasse B van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties en van een hoge ziektelast en een beperkte fysieke capaciteit of als sprake is van klasse C of D van de GOLD Classificatie voor symptomen en risico op exacerbaties: maximaal de eerste zeventig behandelingen gedurende maximaal twaalf maanden na aanvang van de behandeling en maximaal tweeënvijftig behandelingen per 12 maanden in de daarop volgende jaren.
 • Gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen: de fysiotherapeut of oefentherapeut moet zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet (in plaats van ClaudicatioNet).

Gecombineerde leefstijlinterventie

 • We hebben de definitie van de zorgprogramma’s verduidelijkt. De tekst is nu: “Een gecombineerde leefstijlinterventie wordt in de vorm van een zorgprogramma aangeboden. Het zorgprogramma bestaat uit individuele sessies en sessies die in groepsverband worden aangeboden en maakt onderscheid in een behandelfase en een onderhoudsfase. De totale doorlooptijd van het zorgprogramma is 24 aaneengesloten maanden.”
 • U heeft recht op de zorgprogramma's die staan in de lijst Aangewezen zorgprogramma’s gecombineerde leefstijlinterventie. Deze lijst kan tussentijds wijzigen.

Geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen

 • Het volgende valt nu ook onder deze vergoeding: zorg door andere beroepsgroepen, zoals gedragswetenschappers en paramedici, geleverde geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen. Er geldt een overgangsregeling voor zorg die al is gestart vóór 2021.
 • De zorg mag ook worden verleend door een gezondheidszorgpsycholoog, klinisch psycholoog, kinder- en jeugdpsycholoog NIP en orthopedagoog.

Geneesmiddelenzorg

 • Voorkeursbeleid: bij twijfel over de medische noodzaak van een geneesmiddel, stemmen de apotheek en de voorschrijver dit samen af. Als de voorschrijver en de apotheek niet tot overeenstemming kunnen komen, dan gaat het standpunt van de apotheker voor.
 • Als u een chronische aandoening heeft en u het geneesmiddel al minimaal 6 maanden gebruikt, krijgt u het middel voor minimaal 3 en maximaal 12 maanden mee. De periode van 6 maanden gaat pas lopen als u goed op het middel bent ingesteld.

Gespecialiseerde ggz

We hebben een verduidelijking aangebracht in de tekst over verwijzingen. De tekst is nu:

 

“U moet een verwijzing hebben van een huisarts, medisch specialist, regiebehandelaar (in geval van doorverwijzing), een bedrijfsarts of een straatdokter:

 • bij de start van de diagnostiek en de behandeling;
 • bij een terugval van dezelfde zorgvraag na 365 dagen nadat de zorg is gestart;
 • als sprake is van een nieuwe zorgvraag. Uw verwijzer bepaalt dit.


De eis van een verwijzing geldt niet:

 • als er sprake is van onvoorziene zorg die redelijkerwijs niet kan worden uitgesteld (acute ggz / crisis DBC / spoedzorg);
 • als sprake is van verplichte behandeling op basis van de Wet Verplichte GGZ;
 • als de zorg een directe voortzetting is van;
  • zorg aan u vanuit een justitieel traject;
  • zorg aan u door dezelfde zorgaanbieder na het eindigen van de Wlz-indicatie;
  • zorg aan u vanuit de Jeugdwet;
  • basis ggz voor dezelfde zorgvraag;
 • in geval van doorverwijzing voor dezelfde zorgvraag tussen zorgaanbieders die op grond van deze verzekeringsvoorwaarden basis ggz of gespecialiseerde ggz mogen bieden;
 • voor het openen van een of meerdere DBC´s als er al een eerste DBC is geopend (zogenaamde parallelle DBC´s).
   

De geldigheidsduur van de verwijzing is negen maanden (275 dagen) te rekenen vanaf de datum dat u zich heeft aangemeld bij een aangewezen zorgaanbieder voor het leveren van de zorg.”

Kraamzorg

De wettelijke eigen bijdrage is verhoogd naar € 4,60 per uur. Voor kraamzorg in een instelling zonder medische indicatie geldt voor zowel de moeder als het kind een wettelijke eigen bijdrage van € 18,50 per dag én het bedrag dat het dagtarief van de instelling hoger is dan € 131,-.

Mechanische beademing

U kunt nu ook een tegemoetkoming krijgen voor de stroomkosten die u maakt. Het declaratieformulier hiervoor staat op onze website.

Medisch specialistische zorg

 • U heeft vooraf schriftelijke toestemming nodig voor behandelingen op de ‘Limitatieve Lijst Machtigingen Kaakchirurgie’.
 • Het volgende valt niet onder medisch specialistische zorg: uitwendige hulpmiddelen te gebruiken bij de behandeling van diabetes voor het controleren en reguleren van stoornissen in de bloedsuikerspiegel, met inbegrip van de ketonen teststrips en insulinepompen.

Ongecontracteerde zorg

Bij alle zorgsoorten waar wij 90% vergoeden bij zorg door een ongecontracteerde zorgverlener, verlagen wij dit tarief naar 80%.

Overige geneeskundige (huisartsen)zorg

De test voor koemelk allergie wordt in ziekenhuizen gedaan; dit valt onder medisch specialistische zorg. Daarom wordt de test niet meer vergoed vanuit overige geneeskundige (huisartsen)zorg.

Tandheelkundige zorg

We hebben de tekst over vergoeding voor zorg door een mondhygiënist aangepast. De tekst is nu:

 

“Een mondhygiënist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden.”

Transplantatiezorg

U betaalt geen eigen risico voor transplantatiezorg als u de donor bent.

Verpleging en verzorging zonder verblijf

Een verzorgende niveau 3 mag deze zorg ook verlenen. Als u zorg ontvangt van een niet-gecontracteerde zorgaanbieder mogen de zorg niet langer verlenen:

 • een verzorgende C of D met een diploma op MBO niveau 3;
 • een helpende met diploma Helpende Zorg en Welzijn op MBO niveau 2.

Verwijzingen

Bij sommige zorgsoorten heeft u eerst een verwijzing nodig voordat u de zorg ontvangt. In onderstaande lijst ziet u een uitbreiding van de verwijzers, tenzij we erbij vermelden dat deze verwijzer juist niet meer kan verwijzen.

 • Preventieve voetzorg door pedicure of podotherapeut: verpleegkundig specialist of physician assistant.
 • Medisch specialistische zorg: klinisch technoloog, kaakchirurg, optometrist, orthoptist of triage-audicien.
 • Revalidatiezorg: klinisch technoloog of bedrijfsarts.
 • Geriatrische revalidatiezorg: u kunt niet meer worden verwezen door een huisarts of arts verstandelijk gehandicapten.
 • Dialyse zonder opname: klinisch technoloog.
 • Onderzoek naar kanker bij kinderen: klinisch technoloog
 • Trombosezorg: klinisch technoloog, arts verstandelijk gehandicapten, specialist ouderengeneeskunde of verloskundige.
 • Erfelijkheidsadvisering: klinisch technoloog
 • Audiologische zorg: klinisch technoloog
 • Logopedie: arts verstandelijk gehandicapten, bedrijfsarts, verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP). U kunt niet meer worden verwezen door een orthopedagoog.
 • Ergotherapie: verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).
 • Diëtetiek: verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).
 • Tandheelkundige zorg
 • Voor zorg in een centrum voor bijzondere tandheelkunde:  kaakchirurg.
 • Voor zorg door een kaakchirurg:andere kaakchirurg.
 • Voor het aanmeten, maken, passen en plaatsen door een tandprotheticus van uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen op tandheelkundige implantaten: kaakchirurg en een orthodontist.
 • Orthodontie in bijzondere gevallen: u mag ook worden verwezen door een huisarts of een tandarts-specialist.
 • Eerstelijnsverblijf: u mag ook worden verwezen door een medisch specialist.
 • Ambulancevervoer: een physician assistent mag ook een voorschrift afgeven.
 • Overige geneeskundige (huisartsen)zorg: verpleegkundig specialist of physician assistant
 • Geneeskundige zorg voor specifieke patïentgroepen: kinderarts. Overgangsregeling verwijzing: een door het CIZ voor 1  januari 2021 afgegeven indicatie, geldt als verwijzing tot uiterlijk 31 maart 2021. Als de zorg dan nog niet is gestart, heeft u voor de zorg een nieuwe verwijzing nodig.
 • Transplantatiezorg: klinisch technoloog.
 • Mechanische beademing: klinisch technoloog.
 • Fysiotherapie en oefentherapie: verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Zittend ziekenvervoer

 • Deze vergoeding is uitgebreid, het volgende valt er nu ook onder: u bent aangewezen op dagbehandeling die in een groep wordt verleend en die onderdeel is van een zorgprogramma bij chronisch progressieve degeneratieve aandoeningen, niet-aangeboren hersenletsel of in verband met een verstandelijke beperking.
 • De maximale vergoeding voor een overnachting wijzigt in € 76,50.
 • De wettelijke eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer is verhoogd naar € 108,- per kalenderjaar.

Veranderingen in de aanvullende en tandartsverzekeringen

Alternatieve geneeswijzen

 • We hebben de lijst met behandelmethoden die wij vergoeden, verduidelijkt. De lijst is nu:
  • acupunctuur
  • ademhalings- en ontspanningstherapie methode Van Dixhoorn
  • antroposofische euritmie
  • antroposofische psychotherapie
  • antroposofische therapie
  • chirofonetiek therapie
  • chiropractie
  • cranio-sacraaltherapie
  • energetische therapie
  • fytotherapie
  • gestalttherapie
  • haptotherapie
  • (klassieke) homeopathie
  • hypnotherapie
  • integratieve psychotherapie
  • kinesiologie
  • kunstzinnige therapie
  • lichaamsgerichte psychotherapie
  • neuraaltherapie
  • neurofeedback
  • manuele therapie E.S. (Egg Shell)
  • mesologie
  • musculoskeletale geneeskunde
  • osteopathie
  • orthomanuele geneeskunde
  • orthomoleculaire geneeskunde
  • psychotherapie
  • reflexzonetherapie
 • De zorgverlener moet een geldige persoonlijke en praktijk AGB-code hebben, naast de overige geldende eisen. Deze codes moeten ook vermeld worden op de factuur.

Begeleiding bij borstvoeding

Een lactatiekundige met NLG certificaat mag deze zorg ook verlenen.

Brillen en lenzen

We hebben de vergoeding vanuit de aanvullende verzekeringen Plus en Top aangepast. De vergoeding is nu:

 • Plus: 1 bril per 2 kalenderjaren bij Specsavers uit de € 89,- collectie of maximaal € 75,- per 2 kalenderjaren. Het stuk “uit de € 89,- collectie” is toegevoegd. Eerder kon u kiezen uit de € 70,- collectie.
 • Top: 1 bril per 2 kalenderjaren bij Specsavers uit de € 149,- collectie of maximaal € 150,- per 2 kalenderjaren. Dit was 1 bril per kalenderjaar uit de € 70,- collectie.

Combinatietest

Deze test wordt niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen. De vergoeding vanuit de basisverzekering op grond van medische indicatie blijft bestaan.

Fysiotherapie en oefentherapie

 • Gesuperviseerde oefentherapie bij perifeer arterieel vaatlijden (etalagebenen: de fysiotherapeut of oefentherapeut moet zijn aangesloten bij Chronisch ZorgNet (in plaats van ClaudicatioNet).
 • Voor sommige behandelingen heeft u een verwijzing nodig. Deze mag ook worden gegeven door een verpleegkundig specialist, physician assistant of een regiebehandelaar in het kader van de geneeskundige zorg voor specifieke patiëntgroepen (GZSP).

Hulpmiddelen

Wij vergoeden de wettelijke eigen bijdrage van een pruik ook als u deze haalt bij een niet-gecontracteerde aanbieder.

Lensimplantaties

We hebben de vergoeding verruimd. U krijgt nu ook de meerkosten vergoed van lensimplantaties die vallen onder de dekking van de basisverzekering, maar die niet volledig vanuit de basisverzekering worden vergoed.

MammaPrint

Deze onderzoeksmethode wordt niet meer vergoed vanuit de aanvullende verzekeringen.

Ongecontracteerde zorg

Bij alle zorgsoorten waar wij 90% vergoeden bij zorg door een ongecontracteerde zorgverlener, verlagen wij dit tarief naar 80%.

Tandheelkundige zorg

We hebben de tekst over vergoeding voor zorg door een mondhygiënist aangepast. De tekst is nu:

 

“Een mondhygiënist al dan niet verbonden aan een centrum voor bijzondere tandheelkunde mag de zorg verlenen voor zover het zorg betreft die mondhygiënisten plegen te bieden.”