• Home
  • 2020
  • Alle wijzigingen 2020 op een rij
Bekijk de wijzigingen 2020 voor Salland Zorgverzekeringen

Wijzigingen in 2020


De regering bepaalt elk jaar de inhoud van de basisverzekering. Ook passen we soms zelf ons aanbod aan. Hieronder vindt u de belangrijkste wijzigingen in het basispakket in 2020. Verderop leest u wat er verandert in onze aanvullende en tandartsverzekeringen. Daarnaast kunt u ook veel informatie vinden op onze vergoedingenpagina’s. Kijk hier voor onze complete verzekeringsvoorwaarden.

 

Veranderingen in de basisverzekering

 

Deze zorg is bedoeld voor kwetsbare patiënten die gewoon thuis wonen maar wel wat extra hulp kunnen gebruiken zoals kwetsbare ouderen, mensen met niet-aangeboren hersenletsel en mensen van 18 jaar en ouder met een verstandelijke beperking.
 

De zorg bestaat uit het in kaart brengen van de gewenste zorg (diagnostiek), gericht overleg met de behandelend arts (consulten), het opstellen van een behandelplan en (controle op) de uitvoering van dit behandelplan. U heeft geen recht op deze zorg als u een Wlz-indicatie heeft of daarvoor in aanmerking komt.


Een specialist ouderengeneeskunde of een arts verstandelijk gehandicapten mogen de zorg verlenen. U moet wel een verwijzing hebben van een huisarts. Deze zorg valt onder het eigen risico.

U heeft vanaf 2020 ook recht op een vergoeding voor zittend ziekenvervoer als u bent aangewezen op geriatrische revalidatiezorg.

Zittend ziekenvervoer in combinatie met overnachting

Bent u lang onderweg van uw huis naar de plek waar u behandeld wordt en moet u dagelijks op en neer? Dan heeft u vanaf 2020 recht op vergoeding van kosten van logeren in plaats van de vergoeding van kosten van zittend ziekenvervoer. U moet dan wel aan de volgende voorwaarden voldoen:
 

  • u heeft recht op zittend ziekenvervoer; en
  • dit vervoer is op tenminste drie achtereenvolgende dagen nodig; en
  • het logeren is minder belastend voor u dan het dagelijks op en neer reizen van huis naar de behandellocatie.

Voldoet u aan deze voorwaarden dan heeft u recht op vervoer voor de heen- en terugreis van uw woning naar de behandellocatie en op vergoeding van kosten van twee of meer overnachtingen in de buurt van de behandellocatie. De vergoeding voor de kosten van overnachtingen bedraagt maximaal € 75,- per nacht*.


Net als voor de kosten van het vervoer moet u de kosten voor overnachting vooraf schriftelijk bij ons aanvragen. Maakt u gebruik van een overnachting dan geldt de wettelijke eigen bijdrage voor de heen- en terugreis van uw woning naar de behandellocatie.

 

* U regelt uw overnachting zelf

Ieder jaar zijn er veel wijzigingen in de lijst van geneesmiddelen die worden vergoed vanuit de Regeling zorgverzekering. Het is niet mogelijk om hier een korte weergave van al deze wijzigingen op te nemen. Hier vindt u een verwijzing naar de Regeling zorgverzekering. Hier kunt u op ieder moment de actuele lijst vinden.

 

Per 2020 is het recht op bepaalde apotheekbereidingen, middelen die door de apotheker zelf worden gemaakt, uitgebreid. Het gaat met name om apotheekbereidingen die (bijna) gelijkwaardig zijn aan geregistreerde geneesmiddelen maar die de minister te duur vindt voor opname in het pakket. En het gaat om apotheekbereidingen die (bijna) gelijkwaardig zijn aan geregistreerde geneesmiddelen die (nog) niet door de minister in het verzekerde pakket zijn opgenomen en ook nog niet door de minister van het verzekerde pakket zijn uitgesloten.
 

Geneesmiddelen als onderdeel van de medisch specialistische zorg

U heeft recht op bepaalde, vaak dure geneesmiddelen, in het kader van een medisch specialistische behandeling. De minister van VWS sluit bepaalde geneesmiddelen daarvan uit. Het overzicht hiervan wisselt vaak. De actuele inhoud kunt u vinden via www.salland.nl. Op verzoek zenden wij deze toe.

 

* Deze aanpassing van het verzekerde pakket is bij het opmaken van dit overzicht nog niet formeel door de minister van VWS vastgesteld.

Wij maken jaarlijks afspraken met zorgaanbieders over de kosten en de kwaliteit van de zorg. Regelmatig maken wij daarbij afspraken over de maximale vergoeding per jaar (omzetplafond). In principe maken wij geen afspraken over de hoeveelheid zorg die een zorgaanbieder moet leveren (volumeafspraak).

Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat afspraken over een omzetplafond geen gevolgen voor u hebben. U kunt bij de zorgaanbieders terecht, ook als het omzetplafond is bereikt. Mocht er toch een zorgaanbieder zijn die u na het bereiken van het omzetplafond niet meer wil behandelen, dan helpen wij u bij het vinden van een andere zorgaanbieder die de zorg wel aan u kan verlenen.

Naast de wijkverpleegkundige en de verpleegkundig specialist, mag nu ook een kinderverpleegkundige een indicatie voor verpleging en verzorging zonder verblijf bepalen en een zorgplan opstellen.


Per 2020 mogen deze zorgaanbieders de zorg verlenen;
 

  • een verpleegkundig specialist;
  • een wijkverpleegkundige;
  • een verpleegkundige met diploma MBO-Verpleegkunde;
  • een verzorgende (IG, C of D) met diploma op MBO-niveau 3;
  • een helpende met diploma Helpende Zorg en Welzijn op MBO-niveau 2.

Voor vergoeding van verpleging en verzorging zonder verblijf door een niet-gecontracteerde zorgaanbieder moet u schriftelijke toestemming van ons hebben voordat u de zorg krijgt. Voor deze aanvraag kunt u het aanvraagformulier voor niet-gecontracteerde wijkverpleging gebruiken. Dit formulier vindt u hier. Op verzoek zenden wij het toe. Als het zorgplan wijzigt, moet u opnieuw toestemming van ons hebben, voordat u de nieuwe zorg krijgt.

Uitneembare (volledige) prothetische voorzieningen voor de boven- of onderkaak, al dan niet te plaatsen op tandheelkundige implantaten, mogen ook aangemeten, gemaakt en geplaatst worden door een tandprotheticus. U heeft hiervoor dan wel een verwijzing van een tandarts nodig.

Wanneer u een medicijn krijgt dat nieuw voor u is, krijgt u dit de eerste keer voor 15 dagen van uw apotheek mee, of u ontvangt de kleinste afleververpakking.

 

De overgangsregeling is per 2020 niet meer van toepassing.

Het stoppen met roken programma dat een zorgaanbieder, niet zijnde een huisarts, aanbiedt moet geregistreerd staan in het Kwaliteitsregister stoppen met roken en moet voldoen aan de Zorgstandaard tabaksverslaving 2019.

Gecombineerde leefstijlinterventie mag in 2020 ook verleend worden door een door ons gecontracteerde zorggroep.

De wettelijke eigen bijdrage voor kraamzorg, zittend ziekenvervoer en bepaalde hulpmiddelenzorg is verhoogd. U vindt de exacte hoogte in de verzekeringsvoorwaarden en op www.salland.nl/vergoedingen. Ook de maximale vergoeding voor zorg via het persoonsgebonden budget vanuit de Zorgverzekeringswet is aangepast. U vindt de exacte hoogte in het Reglement wijkverpleging.

 

 

Veranderingen in de aanvullende verzekering

 

De Nederlandse Hartstichting, de Hart&Vaatgroep en de Vereniging voor mensen met constitutioneel eczeem organiseren geen therapeutische kampen meer. Wij hebben ze daarom uit onze voorwaarden verwijderd.

Per 2020 heeft u vanuit de aanvullende verzekering ook recht op geriatrische oefentherapie en bekkenoefentherapie.

Per 2020 is het niet meer mogelijk om uw aanvullende verzekering gedurende het jaar aan te passen. Daarom is het raadzaam om nu al te kijken of uw aanvullende verzekering nog bij uw zorgbehoefte past. Via www.salland.nl/productvergelijker kunt u de verschillende aanvullende verzekeringen gemakkelijk met elkaar vergelijken. U kunt uw verzekering eenvoudig wijzigen als u met uw DigiD inlogt op Mijn Salland. Doe dit wel uiterlijk 31 december, daarna kunt u geen wijziging van de aanvullende verzekering meer doorgeven.

 

Belangrijke documenten

 

 

U kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op deze pagina, omdat het een verkorte weergave is van onze voorwaarden.